Kalendár aktivít

Kalendár aktivít na školský rok 2021/2022

 

Hromadné akcie, rodičovské združenia, plesy, stužkové slávnosti, súťaže a pod. sa budú realizovať

v súlade s platnými nariadeniami  ÚVZ SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dátum Akcia
2. september 2021      Otvorenie školského roka 2021/2022
3. september 2021

Triednické hodiny, preberanie učebníc, voľby do ZŠR

5. - 8. september 2021
  • KOŽaZ tretích ročníkov – lokalita Nemecká
6. -7. september 2021
  • Poznávacia exkurzia Banská Štiavnica, Mincovňa Kremnica - 2. ročníky
6. september 2021 Teambuildingové aktivity a poznávacie exkurzie žiakov 1.  ročníkov
7. september 2021 Adaptácia na stredoškolský systém vyučovania a nové sociálne prostredie – 1.r.
8. september 2021 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníkov
10. september 2021 1. zasadnutie ŽŠR – voľby zástupcov žiakov
17. september 2021 Fotenie tried
21. september 2021
  • Rodičovské združenie,  zasadnutie Rady rodičov
23. september 2021
28. september 2021 Zasadnutie Rady školy
do 30. septembra 2021 Podať prihlášky na MS + ZZ – spôsob konania
september 2021
  • Poznávacia exkurzia Orava, Martin – Spomienka na 100. výročie P.O.Hviezdoslava
október 2021 Prednáška o kultúre Slovanov pre 3. roč. – Západoslovenské múzeum
október 2021 Exkurzia - prednáška Planetárium
október 2021 Návšteva a výskumná činnosť na Prírodovedeckej fakulte UCM Trnava
28. - 29. október 2021 Jesenné prázdniny
9. november 2021 3. ročník Drama festu
november 2021 Stužkové slávnosti
16. november 2021 Klasifikačná porada za 1.štvrťrok, Rodičovské združenie
25. november 2021 Súťaž Spell and Tell pre žiakov ZŠ
1. december 2021 DOD pre žiakov a výchovných poradcov
4. december 2021 DOD spojený s prípravnými kurzami
december 2021 Školské kolá olympiád
6. december 2021 Posedenie pri samovare
6. december 2021 Eko-Mikuláš pod záštitou Zelenej školy pre žiakov ZŠ
22. december 2021 Vianočná besiedka pre žiakov gymnázia
23. december 2021 - 7. január 2022 Vianočné prázdniny
január 2022 Týždeň spoločenských hier
január 2022 Školské a krajské kolá predmetových olympiád
23. - 28. január 2022

LVVK žiakov v lokalite Oravice I.turnus

25. január 2022
  • Klasifikačná porada – polročná, Rodičovské združenie –
  • konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok
25. január 2022 Schválenie kritérií prijímacích skúšok na školský rok rok 2022/2023
29. január 2022 DOD spojený s prípravnými kurzami
31. január - 4. február 2022 LVVK žiakov v lokalite Oravice II.turnus
4. február 2022 Polročné prázdniny
11. február 2022
  • „Играй и скажи“  - ruská jazyková súťaž pre žiakov ZŠ
február 2022 Jazykový kvet, školské kolo v RUJ
19. február 2022 Ples gymnázia
do 20. februára 2022 Zákonný zástupca predloží prihlášku na bilingválne štúdium riaditeľovi ZŠ
do 28. februára 2022 Riaditelia ZŠ doručia prihlášky - bilingválne štúdium na SŠ
február 2022 Týždeň zdravej výživy
február 2022 Partnerské výmeny Francúzsko, Poľsko, Rusko
28. február - 4. marec 2022 Jarné prázdniny
9. marec 2022 Študentská vedecká konferencia- prezentácia študentských prác SOČ
marec 2022 Jazykový kemp v Holandsku pre žiakov 1.BA
marec 2022 Poznávacie exkurzie

15. marec 2022

EČ a PFIČ /Slovenský jazyk a literatúra

16. marec 2022

EČ  a PFIČ (NEJ, RUJ, ANJ- B2, ANJ C1)

17. marec 2022

EČ a PFIČ /matematika
21. marec 2022 Prijímacie skúšky - anglický odbor, aktivity ku Dňu Zeme
23. marec 2022 Prijímacie skúšky - ruský odbor, aktivity ku Dňu Zeme
do 31. marca 2022 Zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia ANJ, RUJ
do 31. marca 2022 Podať prihlášku na štátnu jazykovú skúšky z ANJ Trenčín 
31. marec 2022 Deň učiteľov
5.- 8. apríl 2022 Náhradný termín MS
5. apríl 2022 Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roka 2021/2022, Rodičovské združenie
14. - 19. apríl 2022 Veľkonočné prázdniny
apríl 2022
  • Partnerská výmena Francúzsko
17. máj 2022

Klasifikačná porada  - končiace ročníky

konzultačné hodiny pre rodičov končiacich ročníkov

20. máj 2022

Rozlúčka s maturantami

23. - 27. máj 2022

  • Akademický týždeň 4.A, 5.BA
30. máj - 3. jún 2022 ÚFIČ MS

máj 2022

Písomná časť a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ
jún 2022 Konferencia k projektu „Beňovský“
do 6. júna 2022 Zverejniť konanie 2. kola prijímacích skúšok
21. jún 2022 Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roka 2021/2022
  24. jún 2022 Akademické voľno 4.BA
27. - 28. jún 2022 ÚFIČ MS SJL triedy 4BA
jún 2022 Účelové cvičenia
22. - 29. jún 2022 Školské výlety, aktivity tried, odovzdávanie učebníc
30. jún 2022 Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/2022