Kalendár aktivít

Kalendár aktivít na školský rok 2020/2021

 

Hromadné akcie, rodičovské združenia, plesy, stužkové slávnosti, súťaže a pod. sa budú realizovať

v súlade s platnými nariadeniami  ÚVZ SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Dátum Akcia
2. september 2020       Otvorenie školského roka formou rozhlasu
3. september 2020

Triednické hodiny

Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníkov

4. september 2020
  • Voľby zástupcov do Žiackej školskej rady v rámci triednických hodín,
  • preberanie učebníc
11. september 2020 1. Zasadnutie Žiackej školskej rady
13. - 16. september 2020 KOŽaZ tretích ročníkov – lokalita Nemecká
22. september 2020 Rodičovské združenie, zasadnutie Rady rodičov
24. september 2020 Zasadnutie Rady školy
do 30. septembera 2020 Podať prihlášky na MS + ZZ – spôsob konania
1. - 30. október 2020 Registrácia na CAE skúšky, Bratislava, Trenčín 
22. október 2020 2. ročník Drama festu
október 2020 Festival vedy a techniky AMAVET, krajské kolo
29. október - 30. október 2020 Jesenné prázdniny
12. november 2020 Imatrikulácia 1. ročníkov, študentský ples
13. november 2020 Stužková 5.BA
19. november 2020 Súťaž Spell and Tell pre žiakov ZŠ
24. november 2020 Klasifikačná porada za 1.štvrťrok, Rodičovské združenie
25. november 2020 DOD pre žiakov a výchovných poradcov
27. november 2020 Stužková 4.A
28. november 2020 DOD spojený s prípravnými kurzami
december 2020 Školské kolá olympiád
7. december 2020 Posedenie pri samovare
8. december 2020 Eko-Mikuláš pod záštitou Zelenej školy pre žiakov ZŠ
22.december 2020 Vianočná besiedka pre žiakov gymnáziá
23. december 2020 - 7. január 2021 Vianočné prázdniny
január 2021 Deň francúzskej kuchyne
január 2021
  • Týždeň spoločenských hier
23. január 2021 DOD spojený s prípravnými kurzami
26. január 2021 Schválenie kritérií prijímacích skúšok na školský rok rok 2021/2022
26. január 2021
  • Klasifikačná porada – polročná, Rodičovské združenie –
  • konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok
1. február 2021 Polročné prázdniny
11. február 2021
  • „Играй и скажи“  - ruská jazyková súťaž pre žiakov ZŠ
14. - 19. február 2021 LVVK žiakov 2.ročníka bilingválneho 5-ročného štúdia
20. február 2021 17. ročník plesu gymnázia
do 20. februára 2021 Zákonný zástupca predloží prihlášku na bilingválne štúdium riaditeľovi ZŠ
do 28. februára 2021 Riaditelia ZŠ doručia prihlášky - bilingválne štúdium na SŠ
1. - 5. marca 2021 Jarné prázdniny
8. marec 2021 Študentská vedecká konferencia- prezentácia študentských prác SOČ
14. – 19.marec 2021 Jazykový kemp v Holandsku pre žiakov 2.BA
21. - 26. marec 2021

Jazykový kemp v Holandsku pre žiakov 1.BA

16. marca 2021

EČ a PFIČ /Slovenský jazyk a literatúra

17. marca 2021

EČ  a PFIČ (NEJ, RUJ, ANJ- B2, ANJ C1)

18. marca 2021

EČ a PFIČ /matematika
22.marec 2021 Prijímacie skúšky - anglický odbor, aktivity ku Dňu Zeme
24.merec 2021 Prijímacie skúšky - ruský odbor, aktivity ku Dňu Zeme
do 30.merca 2021 Zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia ANJ, RUJ
do 31. marca 2021 Podať prihlášku na štátnu jazykovú skúšky z ANJ Trenčín 
1. - 6.apríla 2021 Veľkonočné prázdniny
8.- 13.apríla 2021 Náhradný termín MS
13. apríl 2021 Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roka 2020/2021, Rodičovské združenie
19. - 23. apríl 2021  Návšteva partnerských škôl z Ruska, Talianska a Nepálu
22. apríl 2021
  • Oslava 20.výročia školy
13.máj 2021

Klasifikačná porada  - končiace ročníky a klasifikácia SJL v 4BA, 

konzultačné hodiny pre rodičov končiacich ročníkov

14. máj 2021

Rozlúčka s maturantami

17. -21. máj 2021

  • Akademický týždeň 4.A, 5.BA
24. - 28. máj 2021 ÚFIČ MS

máj 2021

Písomná časť a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ

22. jún 2021

Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roka 2020/2021
23.jún 2021 Akademické voľno 4.BA
od 24. do 25. júna 2021 ÚFIČ MS SJL
od 24. - 29. júna 2021 Školské výlety, aktivity tried, odovzdávanie učebníc
30. jún 2021 Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021