Kalendár termínov

Kalendár termínov na školský rok 2018/2019

 

Dátum Akcia
3. september 2018 Otvorenie školského roka v aule školy, pedagogická porada
4. september 2018 Voľby zástupcov do Žiackej školskej rady v rámci triednických hodín
5. september 2018 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníkov
7. september 2018 Zasadnutie Žiackej školskej rady a voľby predsedu ŽŠR
9. - 12. september 2018 KOČAP tretích ročníkov – lokalita Nemecká
13. - 18. september 2018 Návšteva z lýcea Votkinsk, Rusko
21. september 2018 Streetball – 15. ročník
21. september 2018 Pomoc charitatívnej organizácií nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka
24. september 2018 Rodičovské združenie, zasadnutie Rady rodičov, voľba nových členov do RŠ a zasadnutie RŠ
25. september 2018 Deň európskych športov
1. - 30. október 2018 Registrácia na CAE skúšky, Bratislava, Trenčín
3. - 4. október 2018 Pilotné testovanie žiakov 1. ročníkov z MAT, SJL a cudzie jazyky/ NÚCEM
5. október 2018 Župná kalokagatia 2018 organizovaná Žilinským samosprávnym krajom
od 8. októbra do 9. novembra 2018 Registrácia na FCE skúšky, dátum skúšky 15. december 2018, všetky skúšobné centrá
11. október 2018 Imatrikulácia, študentský ples
19. október 2018 Stužková 4. A
25. - 26. október 2018 Medzinárodná študentská vedecká konferencia, Vítkov, ČR
26. október 2018 Stužková 5. BA
31. október - 2. november 2018 Jesenné prázdniny
8. november 2018 Klasifikačná porada za 1.štvrťrok a Rodičovské združenie
16. november 2018 Stužková 5. BB
21. november 2018 DOD pre žiakov a výchovných poradcov
24. november 2018 DOD spojený s prípravnými kurzami
6. december 2018 Mikuláš
15. december 2018 FCE, CAE skúšky, Bratislava, Trenčín
21. december 2018 Vianočná besiedka
24. december 2018 - 7. január 2019 Vianočné prázdniny
10. január 2019 Rodičovské združenie – konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok.
19. január 2019 DOD spojený s prípravnými kurzami
24. január 2019 Klasifikačná porada – polročná
31. január 2019 Súťaž Spell and Tell
1. február 2019 Polročné prázdniny
16. február 2019 Ples gymnázia
17. - 22. február 2019 LVVK žiakov 1. ročníka klasického 4-ročného štúdia, 2. ročníka bilingválneho štúdia, miesto Oravice
do 20. februára 2019 Zákonný zástupca predloží prihlášku na bilingválne štúdium riaditeľovi ZŠ
25. február - 1. marec 2019 Jarné prázdniny, jazykový kemp pre žiakov 1. a 2. ročníka bilingválnej triedy v Holandsku
7. marec 2019 Študentská vedecká konferencia- prezentácia študentských prác SOČ
12. marec 2019 EČ a PFIČ /Slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2019 EČ  a PFIČ (NEJ, RUJ, ANJ- B2, ANJ C1)
14. marec 2019 EČ a PFIČ /matematika
20. marec 2019 Prijímacie skúšky - anglický odbor + účelové cvičenie 1. a 2. ročníkov
22. marec 2019 Prijímacie skúšky - ruský odbor
26. marec 2019 Zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia ANJ
26. marec 2019 Zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia RUJ
do 31. marca 2019 Podať prihlášku na štátnu jazykovú skúšky z ANJ, Trenčín na zvláštnom tlačive s potvrdením o zaplatení  na  jarný termín
11. apríl 2019 Rodičovské združenie
11. apríl 2019 Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka 2018/2019
9. - 12. apríl 2019 Náhradný termín MS
18. - 23. apríl 2019 Veľkonočné prázdniny
16. máj 2019 Klasifikačná porada  - končiace ročníky
17. máj 2019 Rozlúčka s maturantami
18. máj - 18. jún 2019 Registrácia na CAE skúšky, všetky skúšobné centrá, BA,TN, KE
20. - 24. máj 2019 Akademický týždeň 4. A, 5. BA, 5. BB
27. - 29. máj 2019 Akademické voľno 4. BA
od 27. do 31. mája 2019 ÚFIČ MS
od 27. mája do 4. júna 2019 Písomná časť a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ
13. jún 2019 Rodičovské združenie spojené s neformálnym posedením pri guláši
18. jún 2019 2. kolo prijímacích skúšok BIL
20. jún 2019 Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2018/2019
od 21. júna do 26. júna 2019 Školské výlety, aktivity tried
28. jún 2019 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
25. júl 2019 CAE skúšky, centrum testovania Bratislava, Trenčín
3. - 6. september 2019 Opravný termín EČ a PFIČ