Všeobecné informácie

O škole

Sme jediné bilingválne gymnázium v Trnavskom  kraji s ruskou a anglickou formou štúdia so sloganom Malá škola – Veľké veci“.  Tieto slová vystihujú príjemné, moderné prostredie a množstvo celoslovenských a medzinárodných projektov, do ktorých sa naša malá škola nielen zapája, ale aj získava uznania. Potvrdzuje to aj ocenenie „Inovatívna škola roka“ v našom regióne z roku 2022. Pre žiakov 1.ročníka bilingválneho štúdia ponúkame pravidelné teambuildingové jazykové kempy s našimi zahraničnými lektormi pred nástupom do školy. Zároveň žiaci majú možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti aj počas  medzinárodných jazykových pobytoch v zahraničí.

Naše gymnázium sa nezameriava len na výuku cudzích jazykov. Našim hlavným zámerom je viesť žiakov k samostatnosti, kreatívnemu mysleniu, no najmä k prepájaniu teoretických vedomostí s praxou. To sa nám darí vďaka spolupráci s Výskumným ústavmi, s partnerskými univerzitami a mnohými neziskovými organizáciami. Naši žiaci  formou blokového vyučovania pracujú v špičkových laboratóriách, učia sa v exteriéri, kde si pod dohľadom odborníkov overujú svoje vedomosti z prírodovedných predmetov. Vďaka tejto zážitkovej forme vyučovania sú skvelo pripravení na prijímacie skúšky na prírodovedné študijné odbory na vysokých školách. A tí, ktorých viac zaujíma IT odbor, majú možnosť zapojiť sa do programov miniErasmus na materiálno-technických fakultách v Trnave a v Bratislave. Naši žiaci sú úspešní riešitelia stredoškolskej odbornej činnosti, v rámci ktorej vymýšľajú a uvádzajú do života výnimočné  sociálne a vedecké projekty. 

Škola ponúka 2 študijné odbory:

1. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v anglickom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v anglickom jazyku. V prvom ročníku žiaci absolvujú 11 hodín anglického jazyka z celkového týždenného počtu hodín (31). V druhom ročníku žiakom pribúdajú odborné predmety v anglickom jazyku ako anglická a americká literatúra, Economics a iné. Predmety v anglickom jazyku sú vyučované kvalifikovanými zahraničnými lektormi v spolupráci so slovenskými učiteľmi. Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.

2. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v ruskom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v ruskom jazyku. Znalosť ruského jazyka nie je podmienkou prijatia na tento typ štúdia. V prvom ročníku žiaci absolvujú 12 hodín ruského jazyka z celkového týždenného počtu hodín (32). V druhom ročníku  žiakom pribúdajú predmety v ruskom jazyku ako ruská literatúra, reálie rusky hovoriacich krajín a iné, vyučované skúsenými učiteľmi zo Slovenska a Ruska.  Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.