Školský poriadok

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové je strednou školou, ktorú si žiak vybral dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami uvedenými vo Vnútornom poriadku pre žiakov školy.
V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania.
Škola sa zaväzuje dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu ku žiakom, rodičom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
Na tento účel škola prijala Vnútorný poriadok pre žiakov školy, ktorý vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj z Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

Vnútorný školský poriadok aktualizovaný 2. septembra 2021.

Internú smernicu "Prevencie proti šikanovaniu" vydáva riaditeľka Gymnázia J.B.Magina Vrbové, Mgr. Henrieta Gromanová, ako neoddeliteľnú súčasť Školského poriadku. Interná smernica je vypracovaná v súlade so Smernicou č.36/2018 k prevencii šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a Zákonom 236/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa Trestný zákon SR. Na jeho základe pribudol do Trestného zákona nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania, a to s účinnosťou od 1. júla 2021.

Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a žiakov školy.

Interná smernica prevencie proti šikanovaniu

Šikanovanie 

Kyberšikanovanie


Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov od školského roka 2018/2019

Členovia jednotlivých predmetových komisií  budú  postupovať  pri hodnotení žiakov podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. Stupnica sa používa pri čiastkových známkach a známkach uvedených na vysvedčení. Výsledné známky na vysvedčení sa spočítajú na princípe váženého priemeru.

Členovia  jednotlivých predmetových komisií odsúhlasili  nasledovné stupnice hodnotenia platné od 1. septembra školského roku 2018/2019 ako aj  používanie bodového systému, to znamená, že každý žiak musí absolvovať všetky zadané písomné či ústne práce, percentuálne vyjadrenie počtu získaných bodov potom následne určí hodnotu výslednej známky.

PK 1  PK 2  PK 3  PK 4
predmetová komisia spoločenskovedných a humanitných predmetov predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy predmedtová komisia anglického jazyka predmedtová komisia ruského jazyka