Školský poriadok

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové je strednou školou, ktorú si žiak vybral dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami uvedenými vo Vnútornom poriadku pre žiakov školy.
V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania.
Škola sa zaväzuje dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a ľudské práva vo vzťahu ku žiakom, rodičom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
Na tento účel škola prijala Vnútorný poriadok pre žiakov školy, ktorý vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj z Vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

Vnútorný poriadok pre žiakov školy.

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Kritériá klasifikácie žiakov.