Prevencia

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov: 
Mgr. Zuzana Koišová: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bezpečná škola

To je heslo, ktorým sa riadime v prvom rade.  Na mladých ľudí sú kladené veľké nároky na čas a výkon.

V niektorých prípadoch sa stáva, že žiak podľahne tlaku a uvoľní stres nevhodným alebo nebezpečným spôsobom.

Program protidrogovej prevencie a iných sociálno–patologických javov vychádza z úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR a z Pedagogicko - organizačných pokynov. 

Realizácia programu je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jeho obsah nespočíva len v jednoduchom odovzdávaní vedomostí o návykových látkach, ale je zameraný aj na psychosociálny rozvoj osobnosti, zvládanie stresových situácií, budovanie hodnotového systému, vytváraniu spoločensky žiaducich postojov o vzťahu k návykovým látkam, v nácviku sociálnych a komunikačných zručností  zážitkovými aktivitami, ktoré majú emocionálny charakter a dlhodobý účinok.

Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

 

Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi, v súvislosti s Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý pripadá na 23. september a tiež v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude 18. októbra. Kampaň upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môže ich cestovanie skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné.

Cieľom kampane je prevencia a šírenie povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

 

Termínovník aktivít prevencie 2019/2020

 

OKTÓBER

- Zapojenie sa do  protidrogového festivalu DNI NÁDEJE

- V spolupráci s CPPPaP  Piešťany: beseda pre prvé ročníky – adaptácia na stredoškolský systém štúdia

NOVEMBER

-Školská kampaň „Červené stužky“

  • súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s tematikou AIDS
  • stolnotenisový turnaj k aktivite Červené stužky
  •  

DECEMBER

- Cyklus vzdelávania pre 1. ročník – závislosti (primárna prevencia) „Všetci to robia“ (nástenky k téme tabakizmus, alkoholizmus)

- Zapojenie študentov do vedomostnej súťaže „Nebuď otrok drog“

- Prevencia onkologických ochorení – III. ročník, IV. ročník a V. ročník

- Charitatívna zbierka „Úsmev ako dar“

JANUÁR

- Cyklus vzdelávania pre končiace ročníky – Duševné zdravie a zvládanie stresu a záťažových situácií – beseda s praktickými cvičeniami pre žiakov končiacich ročníkov

- Cyklus vzdelávania pre 3. a 4.bilingválny ročník – závislosti (primárna prevencia)

FEBRUÁR

- Cyklus vzdelávania pre 2. ročník – zdravý životný štýl

- Dospievanie a prevencia AIDS II. Ročník

- Beseda pre žiakov II. ročníka: Drogy a trestnoprávna zodpovednosť

MAREC

- V spolupráci s Mestskou políciou Piešťany: beseda pre tretie a štvrté a piaty ročník: trestnoprávna zodpovednosť, rizikové správanie, závislosti a kyberšikana

- Cyklus vzdelávania pre tretie ročníky – Duševné zdravie a zvládanie stresu a záťažových situácií – beseda s praktickými cvičeniami pre žiakov 3. a 4. bilingválneho ročníka v spolupráci s CPPPaP

APRÍL

- Zapojenie sa do celoslovenského projektu „Prečo som na svete rád/a?“

- Cyklus vzdelávania: besedy v spolupráci s CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou – všetky ročníky

- Deň narcisov-zbierka na pomoc onkologickým pacientom (dobrovoľníci z 2.ročníka)

- Deň slnečníc-zbierka na pomoc a zvýšenie povedomia o skléroze multiplex (dobrovoľníci z 2.ročníka)

MÁJ

- Tvorba projektov pri príležitostí Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti

- V spolupráci s Mestskou políciou Piešťany: beseda pre žiakov 1. a 2. ročníkov: látkové a nelátkové závislosti, kyberšikana a šikana

JÚN

- Výstupy z realizovaných projektov