Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Oprava omietok stien v suteréne budovy Gymnázia Jána Baltazára Magina“

1.Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie :  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Sídlo :  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

IČO : 36092479

DIČ : 2021509897

Štatutárny zástupca : Mgr. Henrieta Gromanová, riaditeľka školy

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK94 8180 0000 0070 0049 4209

Kontaktná osoba :  Mgr. Dagmar Baboľová

e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón : 033/779 14 95

2. Opis predmetu obstarávania:     

Predmetom zákazky je oprava omietok stien v suteréne budovy školy. Rozsah stavebných prác je daný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 výzvy.  Rekonštrukcia sa bude realizovať v  priestoroch školy.

Obhliadka objektu je potrebná.

3. Miesto dodania predmetu:  Gymnázium J. B. Magina Vrbové

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy

6. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk je do 17.4.2019. Elektronická adresa na predkladanie ponúk: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR,

7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 11 260 € s DPH

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania

Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov  rozpočtu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry.

9. Podmienky účasti uchádzačov

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e)  - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Pokyny na zostavenie ponuky:

 Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.

11. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:

  • návrh na plnenie stanoveného kritéria
  • podpísaný návrh Zmluvy o dielo (návrh ZoD je prílohou výzvy)

12. Lehota viazanosti ponuky:  do 31.7.2019

13. Kritéria hodnotenia ponúk: najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH

                                                         (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

14. Práva verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa

Vo Vrbovom  dňa 21.3.2019

Mgr. Henrieta Gromanová
riaditeľka  školy

 

Prílohy na stiahnutie:

Zmluva o dielo návrh
Návrh na plnenie kritéria
Výkaz výmer - oprava omietok stien suterénu budovy