Výzva VO č 1

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie: Gymnázium J. B. Magina Vrbové

Zastúpený: Mgr. Henrieta Gromanová – riaditeľka

IČO : 36092479

DIČ : 2021509897

Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Gromanová

Sídlo organizácie: Beňovského 358/100, 92203 Vrbové

Tel: 033/7791495                              

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Predmet zákazky:

Rekonštrukcia striech

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech Gymnázia J.B. Magina. Rekonštrukcia pozostáva so šiestich striech. 

Realizovať sa bude rekonštrukcia striech vrátane odvozu a ekologického uskladnenia sute. Budú sa realizovať búracie práce, tepelné izolácie, klampiarske konštrukcie, tesárske konštrukcie a hydroizolácia PVC fóliou. Stavebné práce budú realizované v zmysle výkazu výmer.

Obhliadka miesta realizácie sa doporučuje. Kontaktná osoba podľa bodu 1.

4. Miesto a termín realizácie stavebnej práce:

Miesto:  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

Termín realizácie stavebnej práce: do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD.

5. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 52 504,72 eur bez DPH         

7. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 6.4.2020 do 09.45 hod. na podateľňu Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska č.10, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s heslom: Rekonštrukcia striech pre GY Vrbové - súťaž – „NEOTVÁRAŤ“.

8. Otváranie obálok s ponukami:

Dňa 6.4.2020  o 10.00 hod. na adrese Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č.10, 917 01 Trnava.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu TTSK, verejný   obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30  dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

10.Pokyny na zostavenie a obsah ponuky:

a)Návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.

b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) – je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

c) Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu -predložením dokladu uchádzač spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 3 tejto výzvy

d) Návrh Zmluvy o dielo – Príloha  tejto výzvy

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, stanovených verejným obstarávateľom.

Uchádzač doplní  údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie kritéria) a priloží neoddeliteľnú prílohu č.1 ZoD ocenený výkaz výmer (resp. ponukový rozpočet)

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, dokladya dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

12. Ďalšie informácie:         

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

 

Prílohy:     

Výkaz výmer

Návrh na plnenie kritéria

Čestné vyhlásenie

Návrh Zmluvy o dielo

                                            

Vo Vrbovom, dňa 26.3.2020

                                                                                       Mgr. Henrieta Gromanová

                                                                                               riaditeľka školy