Prijímacie konanie/вступительные экзамены

Kritériá a informácie k prijímaciemu konaniu

NOVÉ!!!

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Tlačivo na stianutie: 

- Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium NOVÉ

- Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium NOVÉ

 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

MANUÁL k prihlasovaniu cez EDUPAGE na stredné školy - MANUÁL (klik)

V školskom roku 2024/2025 je plánované prijať do prvého ročníka denného štúdia na oba odbory bilingválneho štúdia spolu 50 žiakov.

študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium-bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom anglickým -  36 žiakov

študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium-bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom ruským -  14 žiakov

- Termíny prijímacích skúšok

1. termín:  29. apríla 2024 - talentové odbory

2. termín: 9. mája 2024 - talentové odbory

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 pre všetky stredné školy je 17. mája 2024.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Tlačivo na stianutie

- Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium NOVÉ

- Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium NOVÉ

 

- PRIHLÁŠKA na štúdium na strednej škole a POKYNY na vyplňovanie - klik

Prihlášku na štúdium na strednej škole si takisto môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, číslo dverí 228.

Zverejňujeme sylaby k prijímaciemu konaniu: (po kliknutí na názov sa otvoria sylaby)

Sylaby z anglického jazyka

Sylaby zo slovenského jazyka a literatúry

Rady k čítaniu s porozumením

CVIČNÉ TESTY k prijímaciemu konaniu

Cvičný test z anglického jazyka

Cvičný test zo slovenského jazyka

Cvičný test zo slovenského jazyka

Cvičný test na prácu s textom

Cvičný test na prácu s textom

TESTY 2019-2020

Cvičný test z anglického jazyka

Test z anglického jazyka – prípravný kurz k prijímacím skúškam

Cvičný test zo slovenského jazyka

Test zo slovenského jazyka a literatúry – prípravný kurz k prijímacím skúškam