Prijímacie konanie/вступительные экзамены

Nové kritériá a informácie k prijímaciemu konaniu - obdobie pandémie

 

K dnešnému dňu 5. júna 2020 bolo ukončené prijímacie konanie na odbor s vyučovacím jazykom anglickým a ruským.


Počet obsadených miest na oba odbory je naplnený v zmysle plánu výkonov.
Počet voľných miest na odbor s vyučovacím jazykom anglickým : 0
Počet voľných miest na odbor s vyučovacím jazykom ruským : 0

 

1. Nové kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku pre školský rok 2020/2021

2. Nové kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v ruskom jazyku pre školský rok 2020/2021

 

Prehľad termínov pre zákonných zástupcov prijímacieho konania na štúdium 2020/2021

VZOR POTVRDENIA o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

(vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je dostupný po kliknutí)

 

Formulár pre odvolanie

 

Formulár odvolania sa proti Rozhodnutiu o neprijatí.

 

KRITÉRIÁ - NEPLATNÉ PRE ŠK. ROK 2020/2021 - COVID 19
 

Kritéria na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku pre školský rok 2020/2021

Критерии поступления  кандидатов на билингвальное обучение на английском языке в учебном году 2020/2021

 

Kritéria na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v ruskom jazyku pre školský rok 2020/2021

Критерии поступления  кандидатов на билингвальное обучение на русском языке в учебном году 2020/2021

 

TESTY

Cvičný test z anglického jazyka
Cvičný test zo slovenského jazyka
Cvičný test na prácu s textom

 

TESTY 2019-2020

 

Cvičný test z anglického jazyka

Test z anglického jazyka – prípravný kurz k prijímacím skúškam

 

Cvičný test zo slovenského jazyka

Test zo slovenského jazyka a literatúry – prípravný kurz k prijímacím skúškam

 

Prihláška na štúdium na strednej škole vrátane pokynov na vyplňovanie

Prihlášku na štúdium na strednej škole si takisto môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, číslo dverí 228.