Vzdelávanie 2023/2024

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Inovačné vzdelávanie:

Podporné opatrenia - 7.11.2023 (1 hod.)

Obsah vzdelávania:

1. Novela školského zákona 245/2008 - §145 a §145 b

2. Podporné opatrenia – konkrétne

3. Proces prideľovania podporných opatrení

4. Kto poskytuje podporné opatrenia

5. Príklady z praxe

 

Hodnotenie:

 

Životológia - 2.10.2023 ukončené

Obsah

1. Vonkajšie vplyvy postpandemickej doby v ére 4.priemyslenej revolúcie na pedagóga a aj na žiaka gen.Z a Alfa

2. 5 najväčší nepriatelia dnešnej doby

3. Definícia pojmu Životológia a jej tematické okruhy

4. Sebareflexívne metódy a techniky za cieľom sebapoznania, sebavedomia, sebaúcty a následne stanovenia sebarozvoja a starostlivosti o seba

Podrobne: Životológia

Hodnotenie: dotazník

Krízové situácie v školách počas mimoriadnych udalostí - 28.11.2023 (2 hod.)

Obsah vzdelávania:

- Legislatíva.

- Typy kríz a identifikátory krízy.

- Špecifické krízové situácie.

- Podpora krízového manažmentu aktiváciou existujúcich zdrojov.

- Intervencia a post-intervencia.

- Adaptačné úlohy krízovej intervencie.

- Ako prebieha krízová intervencia a priebeh KI.

- Prvé hodiny  a dni po udalosti.

- Po ukončení nebezpečenstva.

- Čo môže PZ/PO robiť po odchode záchranných zložiek.

- Súhlas zákonných zástupcov.

- Krízový plán.

- Spolu si opakujeme – nešťastie nás môže spojiť.

- Čo neodporúčame, aby učitelia robili. Úloha učiteľov.

- Počas a po KI.

- Po samovražednom čine.

Protektívne faktory.

- Aké rizikové znaky si všímame.

- Dlhodobá starostlivosť, starostlivosť o školský personál.

- Etické pravidlá.

- Príklady z praxe.

Hodnotenie: