Ruskí lektori

Ruskí lektori

V našom bilingválnom gymnáziu sa do výučby cudzích jazykov zapájajú rodení hovoriaci, ktorí vedú konverzačné hodiny. Ponúkame Vám o nich pár slov.

Oksana Temna, Valentinovna, kandidát filologických vied, docent Záporožskej národnej univerzity, Ukraina.

 

Темная Оксана Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент Запорожского национального университета, Украина.

Odborná prax - viac ako 20 rokov. Svoju kariéru začala ako pracovníčka vedeckého laboratória folklóru a literárneho prekladu na Záporožskej národnej univerzite, prekladaním ukrajinskej poézie do ruštiny a zostavovaním zbierky legiend Záporožskej oblasti.

Počas postgraduálneho štúdia napísala a úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému „Poetika symbolov v tvorbe M. Vološina“, aktívne sa zúčastňovala vedeckých konferencií a písala články do vedeckých časopisov o dejinách ruského modernizmu. Počas pôsobenia na univerzite vyučovala na Zahraničnej filologickej fakulte, Filologickej fakulte, Fakulte žurnalistiky a Divadelného umenia.

Vyučovala kurzy dejín ruskej a európskej literatúry, kultúrnych dejín a literárnej teórie. Vydala učebné pomôcky o literatúre staroveku, 17. – 18. storočia, prvej polovice 20. storočia a iné. Aktívne spolupracovala s médiami, najmä pôsobila ako expertka na rôznych televíznych kanáloch v Záporoží, zúčastňovala sa programov venovaných dejinám literatúry. Bola členkou poroty celoukrajinských a regionálnych súťaží a olympiád, odbornej rady pre hodnotenie učebníc pre školy zo zahraničnej literatúry pod Ministerstvom vedy a školstva Ukrajiny. Každoročne prednášala o najnovších trendoch v literatúre pre učiteľov stredných škôl v Záporožskom regióne. Je autorom viacerých pôvodných akademických kurzov, najmä „Teoretické základy postmoderny“, „Masová literatúra“, „Mikroanalýza textu“, „Ezoterická tradícia v literatúre“ a iné.

Prednášala o teórii literatúry pre spisovateľov Záporožského regiónu a bola publikovaná ako prozaička a poetka v literárnych almanachoch. Súbežne s výučbou na katedre vyučovala ruský jazyk zahraničných študentov na prípravnej fakulte univerzity. Hovorí rusky, ukrajinsky, francúzsky, anglicky, slovensky. Vo voľnom čase sa zaujíma o turistiku, veľa cestuje, rada navštevuje múzeá a kultúrne centrá.

 

Опыт профессиональной деятельности - свыше 20 лет. Начала свою карьеру как сотрудник научной лаборатории фольклористики и художественного перевода Запорожского национального университета, занималась переводами украинской поэзии на русский язык и составлением сборника легенд Запорожского края. Во время обучения в аспирантуре написала и успешно защитила диссертацию на тему “Поэтика символа в творчестве М. Волошина”, активно участвовала в научных конференциях, писала статьи для научных журналов об истории русского модернизма. Во время работы в университете преподавала на факультете иностранной филологии, филологическом факультете, факультете журналистики и театрального искусства. Читала курсы по истории русской и европейской литературы, истории культуры, теории литературы. Опубликовала учебно-методические пособия о литературе античности, 17-18 века, I половины ХХ века и другие. Активно сотрудничала со средствами массовой информации, в частности, выступала в качестве эксперта на различных телеканалах Запорожья, участвуя в передачах, посвященных истории литературы. Была членом жюри всеукраинских и региональных конкурсов и олимпиад, экспертного совета по оценке учебных пособий для школ по зарубежной литературе при Министерстве науки и образования Украины. Ежегодно читала лекции по новейшим тенденциям в литературе для учителей средних школ Запорожской области. Автор ряда авторских академических курсов, в частности, “Теоретические основы постмодернизма”, “Массовая литература”, “Микроанализ текста”, “Эзотерическая традиция в литературе” и других. Читала лекции о теории литературы писателям Запорожского региона, публиковалась как прозаик и поэт в литературных альманахах. Параллельно с преподаванием на кафедре занималась обучением русскому языку студентов-иностранцев на подготовительном факультете университета. Владеет русским, украинским, французским, английским, словацким языками. В свободное время увлекается туризмом, много путешествует, любит посещать музеи и культурные центры.

Anton Pugovkin: Moje dojmy o práci na Gymnáziu J. B. Magina Vrbové

 

Антон Пуговкин: Мои впечатления о работе в Гимназии Й. Б. Магина Брбове.

Volám sa Anton Pugovkin. Povolaním som učiteľ histórie a spoločenských vied, vyštudoval som Pedagogickú univerzitu v Rusku v meste Kaluga a získal som magisterský titul.

V Rusku som sa okrem vyučovania venoval historickej vede, vyštudoval som postgraduálnu školu katedry ruských dejín, pracoval som ako turistický sprievodca, pracoval som aj v hotelierstve a cestovnom ruchu. V roku 2020 som prišiel na Slovensko, aby som popri doterajšom vysokoškolskom vzdelaní v Rusku získal európske vysokoškolské vzdelanie. Minulý rok som vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbor ruský jazyk v medzikultúrnej a obchodnej komunikácii. Po obhajobe diplomovej práce som sa rozhodol zostať na Slovensku a premýšľal som, čo by som mohol robiť a predložil životopis v rôznych oblastiach. Pri hľadaní práce som dostal ponuku na voľné miesto učiteľa ruského jazyka na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Po rozhovore s riaditeľom gymnázia som si uvedomil, že musím skúsiť pracovať vo svojej špecializácii na tomto gymnáziu. Od septembra 2023 pôsobím ako učiteľ dejepisu a ruského jazyka. Gymnázium zanecháva dojem vynikajúcej profesijnej organizácie, intelektuálneho bohatstva, vysokej vzdelávacej hodnoty a úzkeho prepojenia s naliehavými problémami moderného školstva. Toto je útulná gymnázium, všetko je čisté a upratané, všetko v každej oblasti gymnázia je kompetentne organizované. Vedenie gymnázia podnecuje tvorivú iniciatívu zamestnancov – pedagógov. S kolegami mám pracovné vzťahy, ktoré sa snažím udržiavať, to je môj zásadový postoj. Na slovenskom gymnáziu sa mi odkryli pozitíva mojej profesie. Uvedomil som si, že väčšina detí je schopná sebarozvoja, empatie a chce nadviazať kontakt s učiteľom. Niekedy vediem hodiny nad rámec učebného programu na témy, o ktorých majú deti záujem diskutovať. Takéto lekcie sú presne potrebné na rozvoj schopnosti hovoriť, formulovať pozície a dokázať vyjadriť svoj názor. Inštitúcia má vybudovaný systém voliteľných predmetov, záujmových združení v predmetovej, tvorivej, športovej a rozvojovej oblasti. Školáci majú možnosť študovať ruský a anglický jazyk už od prvého ročníka. Poskytované vzdelávacie služby sú zamerané na uvedomenie si všestranných osobnostných čŕt študentov. Významné miesto v práci školského kolektívu má vytváranie bezpečných podmienok. Naše deti sa pod vedením pedagógov učia správne komunikovať             v kolektíve, byť disciplinované, zodpovedné, tolerantné, poriadkumilovné. Každý rok sa podujatia ako „Jesenný ples“, „Dni otvorených dverí“ a mnohé ďalšie konajú jasným a zaujímavým spôsobom. Dvere školy sú dokorán otvorené pre komunitu rodičov. V prípade akýchkoľvek problémov a otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť tak na vedenie gymnázia, ako aj na učiteľov. Učitelia sa vždy snažia pomôcť slovom aj skutkom. Na každoročnom dni otvorených dverí majú budúci žiaci a ich rodičia možnosť spoznať gymnázium a vidieť prácu pedagógov. Deti na Slovensku majú dobrú disciplínu, počúvajú učiteľa, prajavujú záujem, pýtajú sa a snažia sa, aby mohli na otázky odpovedať. Svoje povolanie milujem pre neustály sebarozvoj a pre možnosť byť kreatívny v učení: deti potrebujú zaujať, potrebujú praktické zručnosti, ktoré môžu uplatniť tu a teraz. Najťažšie na mojej práci je zaujať všetky deti, pretože každé má inú úroveň vedomostí: niektoré napríklad vedia dobre čítať po rusky alebo sa dobre vyjadrovať, iné menej. Hlavnou úlohou učiteľa je podľa mňa udržiavať záujem o deti, deliť sa s nimi o vedomosti, pristupovať k procesu profesionálne a tvorivo, odhaľovať schopnosti každého žiaka. Zároveň by žiadne dieťa nemalo zostať pozadu. Dôležité je aj nadviazanie kontaktu s rodinou dieťaťa, zapojenie rodičov do spoločných aktivít, aby pochopili, čo ich deti zaujíma. Učiteľské povolanie je ušľachtilé, ťažké, ale zaujímavé - preto ho milujem. Ako v každej práci, vždy musíte zostať dobrým človekom. Komunikácia s deťmi, hľadanie najlepších metód učenia a výchovy, neustály rozvoj je zmyslom môjho života.

S Pozdravom,             Anton Pugovkin.

 

Меня зовут Антон Пуговкин. По специальности я учитель истории и обществознания, окончил Педагогический Университет в России в городе Калуга и получил титул магистра. В России помимо педагогической деятельности я занимался исторической наукой, окончил Аспирантуру кафедры русской истории, работал гидом – экскурсоводом, а также работал в гостинично-туристическом бизнесе. В 2020 году я приехал в Словакию, чтобы получить к уже имеющемуся высшему образованию в России европейское. В прошлом году я закончил Философский факультет Университета Константина Философа в Нитре по специальности «Русский язык в межкультурной и деловой коммуникации».  После защиты диплома решил остаться в Словакии и думал, чем я могу заниматься, подавал резюме в различных сферах. Во время поисков работы получил предложение на вакансию учителя русского языка в Гимназии имени Яна Балтазара Магина во Врбове. После общения с директором гимназии, я понял, что мне необходимо попробовать поработать по своей специальности в этой гимназии. 

Я работаю учителем истории и русского языка с сентября 2023 года. Гимназия оставляет впечатление прекрасной профессиональной организации, интеллектуальной насыщенностью, высокой познавательной ценностью и тесной связью с насущными проблемами современного образования. Это уютная гимназия, везде чистота и порядок, в каждой сфере гимназии всё организовано грамотно.  Руководство гимназии стимулирует творческую инициативу работников – учителей. С коллегами у меня деловые отношения.  Я стараюсь выдерживать корпоративные отношения, это моя принципиальная позиция.

В словацкой гимназии мне открылись позитивные моменты моей профессии. Я понял, что большинство детей адекватны, способны к саморазвитию, к эмпатии, они хотят установить с учителем контакт. Иногда я провожу уроки, которые не связаны с программой, но на темы, которые детям интересно обсудить. Такие уроки как раз нужны для того, чтобы развить умение говорить, формулировать позиции и доказывать свою точку зрения.

В учреждении налажена система факультативов, объединения по интересам предметной, творческой, спортивной и развивающей направленности. Школьники возможность с первого класса изучать русский и английский языки. Предоставленные образовательные услуги направлены на реализацию разносторонних качеств личности школьников.

Значительное место в работе коллектива школы занимает создание безопасных условий. Наши дети под руководством учителей учатся правильно общаться в коллективе, быть дисциплинированными, ответственными, толерантными, опрятными. Ежегодно ярко и интересно проводятся такие мероприятия как «Осенний бал», «Дни Открытых дверей» и многие другие.

Двери школы широко открыты и для родительской общественности. В любое время, по любым проблемам и вопросам можно обратиться как к руководству гимназии, так и к учителям. Педагоги всегда стараются помочь как словом, так и делом. На ежегодном дне открытых дверей будущие ученики и их родители имеют возможность познакомиться с гимназией и увидеть работу учителей.

У детей в Словакии хорошая дисциплина, они слушают учителя, все заинтересованы, задают вопросы и тянут руки ответить.

Я люблю свою профессию за постоянное саморазвитие и за возможность творчески подходить к обучению: детей нужно заинтересовать, им нужны практические навыки, которые они могут применить здесь и сейчас. Самое сложное в моей работе — заинтересовать всех детей, потому что у всех разный уровень знаний: например, кто-то умеет хорошо читать по-русски или хорошо изъясняться, кто-то — нет. 

На мой взгляд, основная задача учителя — поддерживать интерес в детях, делиться с ними знаниями, подходя к процессу профессионально и творчески, раскрывая способности каждого школьника. При этом ни один ребенок не должен остаться в стороне. Важно также наладить контакт с семьей ребенка, вовлекать родителей в совместные дела, чтобы они понимали, что интересует их детей.

Профессия учителя благородная, трудная, но интересная — за это я её и люблю. Как и в любом деле, тут всегда нужно оставаться хорошим человеком. Общение с детьми, поиск лучших методик их обучения и воспитания, постоянное развитие — смысл моей жизни.

C уважением,                        Антон Пуговкин.