Maturita

Dôležité odkazy k maturitám

Časti a formy maturitnej skúšky TU

Maturitná skúška
(§76 a §77 zákona č. 245 / 2008 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z.)

a) Riadny termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. marca 2024 (utorok) do 15. marca 2024 (piatok)
b) Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023

c) Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024

d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.

Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

e) Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

Informácie o EČ a PFIČ MS


Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2024

TESTOVANIE TERMÍN PREDMET

riadny termín

12. 3. 2024 (utorok) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

riadny termín

13. 3. 2024 (streda) cudzie jazyky

riadny termín

14. 3. 2024 (štvrtok) matematika

riadny termín

15. 3. 2024 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk
a literatúra

náhradný termín

9. – 12. 4. 2024

5. – 8. 9. 2023*

3. – 6. 9. 2024**

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

opravný termín

5. – 8. 9. 2023*

3. – 6. 9. 2024**

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra


*opravný/náhradný termín pre školský rok 2022/2023; **opravný/náhradný termín pre školský rok 2023/2024

Všeobecné informácie k MS 2024

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov platné od šk. roku 2018/2019

Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov platné od šk. roka 2018/2019

 

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVaM.

Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie

 

 

pre študentov:

Maturanti o maturite:

Link na video: AKO FUNGUJE MATURITNÁ SKÚŠKA?

Link na video: AKO SA HODNOTÍ EXTERNÁ ČASŤ MATURITY?

Link na video: AKO PREBIEHA MATURITNÁ SKÚŠKA?

Maturitné testy z minulých rokov