Predmetové komisie/HODNOTENIE

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov od školského roka 2019/2020

 

Členovia jednotlivých predmetových komisií  budú  postupovať  pri hodnotení žiakov podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. Stupnica sa používa pri čiastkových známkach a známkach uvedených na vysvedčení. Výsledné známky na vysvedčení sa spočítajú na princípe váženého priemeru.

Členovia  jednotlivých predmetových komisií odsúhlasili stupnice hodnotenia platné od 1. septembra školského roku 2019/2020 ako aj  používanie bodového systému, to znamená, že každý žiak musí absolvovať všetky zadané písomné či ústne práce, percentuálne vyjadrenie počtu získaných bodov potom následne určí hodnotu výslednej známky.

Charakteristiku činnosti v jednotlivých predmetových komisiách, zoznam predmetov, akcií a schválené hodnotenie pre príslušný školský rok 2023/2024 je prístupné po kliknutí na odkazy: 

 

 

PK 1 

predmetová komisia

spoločenskovedných a humanitných predmetov

PK 2

predmetová komisia 

prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

 

PK3

predmetová komisia 

anglického jazyka

 

PK 4

predmetová komisia 

ruského jazyka

Predmety Predmety Predmety Predmety
HODNOTENIE HODNOTENIE HODNOTENIE HODNOTENIE
Forma vyučovania Forma vyučovania Forma vyučovania Forma vyučovania
Plánované akcie Plánované akcie Plánované akcie Plánované akcie