Všeobecné informácie

Mesto Vrbové leží 10 km od okresného mesta Piešťany, na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát. Výchovno-vzdelávací proces v študijnom odbore 7902 5 bol zahájený 1.9. 2000. Nová škola, v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Moderná škola v Trnavskom kraji s najmodernejším materiálno-technickým vybavením a modernou vyučovacou technikou. Žiaci študujú v moderných učebniach informatiky.

Všetky predmety vyučujú učitelia s odborným i pedagogickým vzdelaním pre stredné školy.
Dňa 12. 10. 2007 nášmu gymnáziu bol odovzdaný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina.

Sme jediné bilingválne gymnázium v trnavskom a trenčianskom kraji s ruskou a anglickou formou štúdia.  V školskom roku 2019/2020 otvárame 2 študijné odbory:

1. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v anglickom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v anglickom jazyku. V prvom ročníku žiaci absolvujú 11 hodín anglického jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku  žiakom pribúdajú predmety v anglickom jazyku ako anglická a americká literatúra, globálne štúdie v anglickom jazyku, reálie anglicky hovoriacich krajín, Economics a iné. Viaceré predmety v anglickom jazyku sa vyučujú v spolupráci so zahraničnými lektormi. Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.

Pre záujemcov o anglické bilingválne štúdium máme pripravené jazykové pobyty v Holandsku. V roku 2018 naša škola podpísala zmluvu so spoločnosťou Europshire, čím našim žiakom garantujeme efektívne medzinárodné pobyty a jazykové kempy v anglickom jazyku.

2. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v ruskom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v ruskom jazyku. Znalosť ruského jazyka nie je podmienkou prijatia na tento typ štúdia. V prvom ročníku žiaci absolvujú 12 hodín ruského jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku  žiakom pribúdajú predmety v ruskom jazyku ako ruská literatúra, biológia, geografia, dejinný prehľad Ruska, umenie a kultúra, ktoré budú vyučovať skúsení učitelia zo Slovenska a Ruska.  Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.

V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Ruská federácia. Uzavretím dohody o spolupráci s touto školou získajú naši žiaci jedinečnú možnosť študovať ruský jazyk a ruskú kultúru v krajine , ktorej jazyk budú študovať. Pre tých, ktorí sa rozhodnú smerovať svoju kariéru na východ bude štúdium ruského jazyka na našom gymnáziu výborným štartom v budúcej profesionálnej kariére.

Naše gymnázium sa nezameriava len na výuku cudzích jazykov. Žiakov vedieme k samostatnosti, kreatívnemu mysleniu a rozvíjaniu myšlienok, ktoré vedú k rozvoji našej spoločnosti. Všetci v gymnáziu spolupracujeme na vytváraní najlepších podmienok pre život a vzdelanie. Žiaci sú zapojení do environmentálneho projektu Zelená škola, Ja Slovensko – rozvíjanie podnikateľských zručností. Naši žiaci sú úspešní riešitelia v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, v rámci ktorej vymýšľajú a uvádzajú do života výnimočné  sociálne a vedecké projekty.