Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Mesto Vrbové leží 10 km od okresného mesta Piešťany, na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát. Najstarší písomný záznam o Vrbovom  sa nachádza v Zoborskej listine z  roku 1113. V roku 1398 sa prvýkrát  v písomnostiach Vrbové spomína ako mestečko. Vrbové sa stalo 1. novembra 1967, udelením štatútu mesta, opäť uznávaným centrom občianskej pospolitosti nielen v rámci regiónu, ale celého Slovenska. Toto umožnilo jeho ďalší dynamický rozvoj, ktorý pretrváva dodnes. Počet obyvateľov sa zvýšil o celú tretinu, na dnešných 6202 obyvateľov.

Výchovno-vzdelávací proces v študijnom odbore 7902 5 bol zahájený 1.9. 2000. Nová škola, v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Moderná škola v Trnavskom kraji s najmodernejšim materiálno-technickým vybavenim a modernou vyučovacou technikou. Žiaci študujú v moderných učebniach informatiky. Každý pracuje sám pri jednom počitači a má možnosť využívať internet.

Všetky predmety vyučujú učitelia s odborným i pedagogickým vzdelaním pre stredné školy.
Dňa 12. 10. 2007 nášmu gymnáziu bol odovzdaný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina.
Od 1.9.2012 je na našom gymnáziu možnosť bilingválneho štúdia v trvaní 5 rokov

Na našej škole sa vyučuje v dvoch študijných odboroch.

Študijný odbor: 7902 5 00 – gymnázium  (štvorročné štúdium)

Študijný odbor je zameraný na intenzívnu prípravu na vysokú školu, v priebehu štúdia má žiak možnosť aktívne spoznávať a rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a dôkladne sa pripraviť na maturitnú skúšku i prijímacie pohovory na vysokú školu. Ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk, druhý si žiaci vyberajú z ponuky francúzsky, nemecký a ruský jazyk. Od tretieho ročníka  si taktiež vyberajú semináre z vybraných predmetov.

Študijný odbor: 7902 5 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)

Študijný odbor je zameraný na štúdium v anglickom jazyku. V prvom ročníku žiaci absolvujú 11 hodín anglického jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku si žiaci vyberajú druhý cudzí jazyk z ponuky – francúzsky, nemecký a ruský jazyk. Viaceré predmety v anglickom jazyku vyučujú zahraniční lektori. Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.

Výchova a vzdelávanie sa orientuje v súčasnej dobe na utváranie nového systému hodnôt, ktorý zodpovedá požiadavkám vznikajúcej demokratickej pluralitnej otvorenej spoločnosti. Tento systém akceptuje dôstojnosť človeka ako základnú hodnotu v medziľudských a sociálnych vzťahoch, ktorá sa má prejaviť sebavedomím, úctou k sebe, ale aj pozitívnym vzťahom k okoliu, stať sa predpokladom vzájomného porozumenia, tolerancie. Uvedomenie si vlastnej hodnoty, sebavedomie a sebadôvera žiaka sú rozhodujúce preto, aby prestal byť pasívnym objektom výchovno-vzdelávacieho procesu, a stal sa jeho aktívnym subjektom s možnosťou osobného rozhodovania a kooperácie. Úlohou školy je dosiahnuť, aby sa z jej zverencov stali všestranne vzdelaní, tvoriví, samostatní, zodpovední, mravne uvažujúci a konajúci mladí ľudia, vedomí si svojej identity, schopní chápať a hodnotiť vzťah medzi nimi a svetom, citlivo odstraňujúci deformácie  v medziľudských vzťahoch.

Preto pôsobenie školy nemožno redukovať len na vecné  poznávanie, získavanie vedomostí a zručností, ale treba mať na zreteli celkový osobnostný rozvoj žiaka, jeho prípravu na život a prácu v zmenených spoločenských podmienkach.
- hlavným cieľom Gymnázia Vrbové je dôkladne pripraviť svojich študentov na štúdium na vysokých školách.
- chceme, aby každý absolvent gymnázia Vrbové dokonale ovládal anglický jazyk ako svetový jazyk výpočtovej techniky, a to nielen modernými metódami výuky, ale aj stážami v anglicky hovoriacich krajinách
- chceme tieto aktivity  rozvinúť aj v nemeckom jazyku, pretože z hľadiska regionálneho položenia je Slovenská republika obklopená krajinami hovoriacimi  nemeckým jazykom. Takisto chceme rozvinúť spoluprácu formou mobility a výmenných pobytov s Nemeckom, Rakúskom,  ale aj v krajinách kde nemecký a anglický jazyk  sú takisto  cudzími jazykmi
- chceme, aby každý absolvent komunikoval s multimediálnou technikou a informačnými technológiami
- chceme, aby každý absolvent sa stal súčasťou informačnej spoločnosti, kde sa vedomosti a informácie stávajú hlavným zdrojom a činiteľom rozvoja
- chceme, aby absolventi Gymnázia J. B. Magina boli pripravení do života tak, aby dokázali držať krok s vývojom doby

Záleží iba na Vás, milí žiaci, ako ponúkanú šancu využijete!