Všeobecné informácie

Mesto Vrbové leží 10 km od okresného mesta Piešťany, na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát. Výchovno-vzdelávací proces v študijnom odbore 7902 5 bol zahájený 1.9. 2000. Nová škola, v novej budove, v atraktívnom areáli kúrie Mórica Beňovského. Moderná škola v Trnavskom kraji s najmodernejším materiálno-technickým vybavením a modernou vyučovacou technikou. Žiaci študujú v moderných učebniach informatiky.

Všetky predmety vyučujú učitelia s odborným i pedagogickým vzdelaním pre stredné školy.
Dňa 12. 10. 2007 nášmu gymnáziu bol odovzdaný čestný názov Gymnázium Jána Baltazára Magina.

Sme jediné bilingválne gymnázium v Trnavskom  kraji s ruskou a anglickou formou štúdia.  

- Pre záujemcov o anglické bilingválne štúdium máme pripravené jazykové kempy v Holandsku. V roku 2018 naša škola podpísala zmluvu so spoločnosťou Europshire, čím našim žiakom garantujeme efektívne medzinárodné pobyty a jazykové kempy v anglickom jazyku.

- V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Ruská federácia. Uzavretím dohody o spolupráci s touto školou získajú naši žiaci jedinečnú možnosť študovať ruský jazyk a ruskú kultúru v krajine, ktorej jazyk budú študovať. Pre tých, ktorí sa rozhodnú smerovať svoju kariéru na východ bude štúdium ruského jazyka na našom gymnáziu výborným štartom v budúcej profesionálnej kariére.

V školskom roku 2020/2021 otvárame 2 študijné odbory:

1. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v anglickom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v anglickom jazyku. V prvom ročníku žiaci absolvujú 11 hodín anglického jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku  žiakom pribúdajú predmety v anglickom jazyku ako anglická a americká literatúra, globálne štúdie v anglickom jazyku, reálie anglicky hovoriacich krajín, Economics, odborná terminológia a iné. Viaceré predmety v anglickom jazyku sa vyučujú v spolupráci so zahraničnými lektormi. Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.

2. Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (päťročné štúdium)  v ruskom jazyku

Študijný odbor je zameraný na štúdium v ruskom jazyku. Znalosť ruského jazyka nie je podmienkou prijatia na tento typ štúdia. V prvom ročníku žiaci absolvujú 12 hodín ruského jazyka z celkového týždenného počtu hodín (30). V druhom ročníku  žiakom pribúdajú predmety v ruskom jazyku ako ruská literatúra, geografia, dejinný prehľad Ruska, umenie a kultúra, odborná terminológia , globálne štúdie v ruskom jazyku, ktoré budú vyučovať skúsení učitelia zo Slovenska a Ruska.  Na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne zručnosti talentovými skúškami.

Naše gymnázium sa nezameriava len na výuku cudzích jazykov. V  rámci spolupráce s Výskumným ústavom v Piešťanoch a partnerskými univerzitami  naši žiaci  formou blokového vyučovania navštevujú špičkové laboratóriá, kde si overujú svoje vedomosti z prírodovedných predmetov. Vďaka tejto forme vyučovania sú skvelo pripravení na prijímacie skúšky na prírodovedné  študijné odbory na vysokých školách. A tí, ktorých viac zaujíma IT odbor, majú možnosť zapojiť sa do programov Erasmus + na materiálno-technických fakultách v Trnave a v Bratislave.  Naši žiaci sú úspešní riešitelia v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, v rámci ktorej vymýšľajú a uvádzajú do života výnimočné  sociálne a vedecké projekty. 

Žiakov vedieme k samostatnosti, kreatívnemu mysleniu a rozvíjaniu myšlienok, ktoré vedú k rozvoji našej spoločnosti. Všetci v gymnáziu spolupracujeme na vytváraní najlepších podmienok pre život a vzdelanie. Žiaci sú zapojení do environmentálneho projektu Zelená škola, Ja Slovensko – rozvíjanie podnikateľských zručností.