Výzva VO č 3

Výzva na predloženie ponuky

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Výmena dlažby vo vstupnej hale budovy Gymnázia Jána Baltazára Magina“

I.Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie :  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Sídlo :  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

IČO : 36092479

DIČ : 2021509897

Štatutárny zástupca : Mgr. Henrieta Gromanová, riaditeľka školy

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK94 8180 0000 0070 0049 4209

Kontaktná osoba :  Mgr. Dagmar Baboľová

e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón : 033/779 14 95

II. Opis          

Názov zákazky: Výmena dlažby vo vstupnej hale budovy Gymnázia Jána Baltazára Magina

Druh zákazky: služba, CPV: 45431000-7 Dláždenie a obkladanie

Termín splnenia zákazky: august 2019

Miesto plnenia zákazky: Gymnázium J. B. Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

Opis predmetu zákazky:

  • Brúsenie existujúcich betónových podláh
  • Búranie dlažieb
  • Rezanie betónových mazanín
  • Odvoz sutiny
  • Dodanie a montáž obkladov  schodiskových stupňov dlaždicami
  • Montáž soklíkov z obkladačiek
  • Dodanie a montáž z dlaždíc
  • Ostatné práce

Práce a dodávky sú uvedené v prílohe č. 2 – tlačivo rozpočet

Obhliadka objektu je potrebná.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku:

Ponuka pozostáva z 2 príloh:

Príloha č. 1: tlačivo Krycí list rozpočtu

Príloha č. 2: tlačivo Rozpočet

 

III. Predpokladaná hodnota zákazky: je ma 13 610 EUR vrátanie DPH na celý predmet zákazky.

 

IV: Administratívne informácie:

Miesto a lehota na predpokladanie ponúk: lehota na predkladanie ponúk je do 25.7.2019 do 13.00 hod. Elektronické adresy na predkladanie ponúk: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

V. Podmienky účasti:

  1. Doklad o oprávnení poskytovať službu

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra, v kt. musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného premetu zákazky – neoverená kópia)

  1. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – viď príloha č. 3.

 

VI. Kritéria vyhodnotenia ponúk: „najnižšia cena“

VII. Podmienky týkajúce sa zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie požadovaného predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzatvoriť zmluvu.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetu obstarávania na základe zmluvy.

 

VII. Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.

 

Vo Vrbovom  dňa 2.7.2019

Mgr. Henrieta Gromanová

riaditeľka školy

 

Prílohy na stahnutie:

príloha č.1: tlačivo Krycí list rozpočet

príloha č 2: tlačivo Rozpočet                          

príloha č.3: tlačivo Čestné vyhlásenie