Výzva VO č 2

Výzva na predloženie ponuky

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie zákazky „Dodávka systému merania a regulácie kotolne Gymnázia Jána Baltazára Magina“

I. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie:  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové

Sídlo :  Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové

IČO : 36092479

DIČ : 2021509897

Štatutárny zástupca : Mgr. Henrieta Gromanová, riaditeľka školy

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK94 8180 0000 0070 0049 4209

Internetová adresa organizácie: www.gvrbove.sk

Kontaktná osoba :  Mgr. Dagmar Baboľová

e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón : 033/779 14 95

II. Opis

Názov zákazky: Dodávka systému merania a regulácie kotolne Gymnázia Jána Baltazára Magina

Druh zákazky: služba, CPV: 42160000-8 Zariadenia kotolní

Termín splnenia zákazky: august 2019

Miesto plnenia zákazky:  Gymnázium J. B. Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové  

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je

  • dodávka systému merania a regulácie Loxone. Systém bude zabezpečovať:

 kaskádovú reguláciu kotlového okruhu na základe požiadaviek sekundárnych vetiev,

 reguláciu ÚK a ovládanie obehových čerpadiel ÚK,

 reguláciu dopĺňania systému ÚK,

 časové plány pre ÚK,

 zabezpečenie poruchových stavov, hlásenie poruchových stavov.

Riadiaci systém po pripojení do počítačovej siete umožní dohľad a nastavovanie jednotlivých parametrov pomocou WEB rozhrania internetovým prehliadačom.

  • vypracovanie východzej revíznej správy,
  • vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia,
  • zaškolenie obsluhy

Obhliadka objektu kotolne je potrebná.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.

Rozsah ponuky:

Cenová ponuka zahŕňa náklady na:

 dodávku a montáž prvkov riadiaceho systému,

 dodávku a montáž periférií,

 dodávku a montáž rozvádzača MaR,

 dodávku a montáž elektromontážneho materiálu v rámci inštalácie prvkov MaR,

 programovanie riadiaceho systému,

 oživenie riadiaceho systému,

 spustenie do prevádzky,

 oživenie periférnych prvkov,

 vypracovanie východzej revíznej správy

 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia

 zaškolenie obsluhy

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní – uchádzač môže použiť pripravené tlačivo Cenová ponuka – príloha č. 1

III. Predpokladaná hodnota zákazky: je max. 6 874 EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky

IV: Administratívne informácie:

Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk je do 10.7.2019 do 13.00 hod. Elektronické adresy na predkladanie ponúk: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.

V. Podmienky účasti:

  1. Doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra, v kt. musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia)

  1. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní– viď príloha č. 2

VI. Kritéria hodnotenia ponúk: „najnižšia cena“

Cena musí byť uvedená vrátanie obalu, dopravy, cla, dovoznej prirážky a pod., t.j. cena musí byť konečná bez ďalších nákladov. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

VII. Podmienky týkajúce sa zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzatvoriť zmluvu.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetu obstarávania na základe zmluvy.

VIII. Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

  • nebude predložená ani jedna ponuka,
  • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
  • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať učeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
  • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

 

Vo Vrbovom  dňa 17.6.2019

Mgr. Henrieta Gromanová

riaditeľka  školy

 

Prílohy na stiahnutie:

Cenová ponuka

Čestné vyhlásenie