Bilingválne gymnázium

- prvé štátne bilingválne gymnázium v Trnavskom kraji

- štúdium je bezplatné

- 5-ročné štúdium

- prvá trieda s bilingválnym štúdiom na Gymnáziu vo Vrbovom bola otvorená v školskom roku 2012/2013

- na konci prvého ročníka budú žiaci plynulo komunikovať v anglickom jazyku a ovládať ho na takej úrovni, aby mohli študovať vybrané predmety v druhom až piatom ročníku podľa rámcového učebného plánu pre gymnázia v anglickom jazyku

- anglický jazyk bude vyučovaný v spolupráci so zahraničným lektorom

- v spolupráci so zahraničnou školou v Írsku, Škótsku budú môcť žiaci absolvovať výmenné študijné pobyty v zahraničí

- v druhom ročníku sa žiaci začínajú učiť druhý cudzí jazyk – ruský, nemecký alebo francúzsky

- vo štvrtom alebo v piatom ročníku môžu študenti absolvovať štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1, prípadne aj odbornú štátnu jazykovú skúšku z vybraného predmetu v spolupráci s jazykovou školou

- na zistenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku sa overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie, testovanie predpokladov na štúdium v cudzom jazyku prebehne v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou

- v prijímacom konaní budú prideľované body za testy, predmetové olympiády, literárne súťaže, recitačné súťaže a za študijné výsledky na ZŠ v posledných 3 rokoch (kritéria na prijímacie konanie sú zverejnené na webstránke školy)

- pre záujemcov zo vzdialenejších miest je možnosť ubytovania na stredoškolskom internáte v blízkosti školy, kde je zabezpečené aj celodenné stravovanie