ANGAŽOVANÁ ŠKOLA 2021

ANGAŽOVANÁ ŠKOLA 2021

Prestížne oceňovanie škôl na Slovensku pozná víťazov.

Angažované školy roka 2021!

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá potvrdzuje záujem školy vychovávať a vzdelávať jej žiakov a žiačky k dobrovoľníctvu.

Značka sa udeľuje školám, ktoré implementujú projekty zamerané na službu komunite v spojení so vzdelávacími cieľmi, podporujú aktívne občianstvo mládeže a ich účasť na demokratickom živote spoločnosti. Vytvárajú priestor na to, aby si žiaci a žiačky mohli prostredníctvom reálnej dobrovoľníckej skúsenosti rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im umožnia aktívne sa zapojiť do dobrovoľníctva počas celého ich života. Značku udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Do druhého ročníka sa prihlásilo 15 škôl, 3 víťazné školy sa dočkali národnej ceny a 4 postupujú do medzinárodného kola. Odborná komisia posunula do finálnej fázy nakoniec 8 projektov. Tie popisovali, aké dobrovoľnícke aktivity škola realizovala.

Medzi finalistami národnej ceny Angažovaná škola bolo aj naše Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové s aktívnou účasťou na projekte "VÝZVA KU DŇU ZEME".

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

„Všetci, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností majú môj obdiv. O to viac, ak ide ešte len o deti, či žiakov. Dobrovoľníctvo má v zahraničí veľmi dôležité postavenie a dokonca v niektorých prípadoch zohráva významnú rolu aj pri uchádzaní sa o zamestnanie. V každom prípade to veľa hovorí o osobnosti človeka. Som rád, že aj na našich školách máme mladých ľudí, ktorým nie je ich okolie a spoločnosť ľahostajná,” uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Pri hodnotení bolo rozhodujúce aktívne zapojenie žiakov a žiačok, participácia komunity na aktivite a prepojenie učebných osnov s navrhnutými riešeniami problémov. V komisii boli zastúpené odborníčky z mimovládneho sektora, akademickej sféry aj zástupca ministerstva školstva, ktorí sa dlhodobo venujú stratégii service learning, vzdelávaniu učiteľov a učiteliek v tejto oblasti a ich podpore, ako aj podpore žiakov a žiačok a študentov a študentiek v jej implementácii.

„Veríme, že postupom rokov sa práve značka Angažovaná škola stane jedným z ďalších rozhodujúcich ukazovateľov pre žiakov či rodičov pri výbere kvalitnej školy, keď naznačí prístup školy ku žiakom a jej záujmu pripraviť ich čo najlepšie na život,“ uvádza Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, organizátora oceňovania.

Všetkých 8 finalistov bude môcť ako príklad dobrej praxe využívať oficiálnu značku Angažovaná škola, pričom školy, ktoré realizovali víťazné projekty, budú môcť používať „zlatú značku“ pre víťazov.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service-Learning Award, do ktorej sa v rámci strednej a východnej Európy zapája 6 krajín rozvíjajúcich výchovu k dobrovoľníctvu u mladých ľudí.

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA