Oznam pre rodičov a žiakov k nástupu do školy
Oznamy Pridané: 17. jún 2020

Oznam pre rodičov a žiakov k nástupu do školy

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 a nášho zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja sa obnovuje školské vyučovanie v dňoch 29. júna 2020 až 30. júna 2020.

Harmonogram pre žiakov:

29. jún 2020 – Triednické hodiny – odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a skriniek, bližšie informácie k organizácii poskytne triedny učiteľ.

8:30 -12:00  Trieda 3.BA

9:00 – 12:30 Triedy 2.BA a 3.A

9:30 – 13:00 Triedy 1.BA a 1.BB

30. jún 2020 – Triednické hodiny – odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy a skriniek

8:10 – 9:20 Triedy 2.A a 4.BA

Slávnostné ukončenie školského roka pre všetky triedy, oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení začne o 9:30 dňa 30.júna 2020.

Čo musí urobiť zákonný zástupca pred nástupom žiaka do školy?

 · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

· Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

· Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.

· Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie VYHLÁSENIE zákonného zástupcu k nástupu (po kliknutí vzor tlačiva).

· V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizačné pokyny pre žiakov pri návšteve školy:

· Pri vstupe do budovy bude umiestnený dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk všetkých vstupujúcich osôb.

· Žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami.

· Žiaci a učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia nosiť rúško.

· V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je potrebné často a intenzívne vetrať. Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.

· Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

· Meranie teploty je iba odporúčanie a bude realizované v prípade podozrenia na ochorenie.

· Stravovanie sa nebude poskytovať.

· Žiaci, bývajúci na internáte musia individuálne sa dostaviť do školy, internát neposkytuje ubytovanie.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA