Maturitná skúška 2020 - príbuzné predmety a dôležité termíny
Oznamy Pridané: 07. máj 2020

Maturitná skúška 2020 - príbuzné predmety a dôležité termíny

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods.8 a §161k zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v školskom roku 2019/2020 vykonáva maturitná skúška administratívne.

- Vyučovanie posledného ročníka končí 7. májom 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia je 7. máj 2020 a škola ho vydá najneskôr 30. júna 2020.

- Administratívne vykonanie internej časti MS sa uskutočňuje hodnotením – aritmetickým priemerom známok z predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov, zaokrúhlením na celé číslo (desatinná časť do 0,50 sa zaokrúhľuje nadol, nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor). Administratívne hodnotenie sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej MS.

Termíny:

- Do 7. mája určí riaditeľ školy skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

- Do 7. mája môže žiak zrušiť svoju žiadosť o uskutočnenie IČ MS z dobrovoľného predmetu písomným oznámením, inak sa IČ MS vykonáva.

- Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020 - známky budú zverejnené v IZK - internetovej žiackej knižke (po kliknutí a priklásení)

- Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu IČ MS, škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie s dátumom 15. mája 2020.

- Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu MS, do 15. mája písomne oznámi nesúhlas škole a žiak vykoná IČ MS z tohto predmetu.

Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Príbuzné predmety:

5-ročné bilingválne štúdium - 25 žiakov 5BA

  Predmet

Príbuzné predmety

PK1

PSY

-----------

OBN

SPS

DEJ

SED

R2J

KCJ

N1J

KCJ

N2J

KCJ

PK2

GEG

SEG

BIO

SEB

CHE

SEC

MAT

CVM

INF

PSE

FYZ

PSE

PK3

AJC1

AKO, AAA, OLA, RAK

ECO

BSE

 

4-ročné štúdium – 18 žiakov 4A

  Predmet

Príbuzné predmety

PK1

PSY

-----------

SJL

LSE

ESI

OBN

SPS

DEJ

SED

PK2

GEG

SEG

BIO

SEB

MAT

CVM

INF

PSE

PK3

AJB2

KAJ

 

5-ročné bilingválne štúdium – 28 žiakov (nekončiaci žiaci 4BA)

  Predmet

Príbuzné predmety

PK1

SJL

ESI

 

Počet známok, rozpis polrokov a hodnotenie v príbuzných predmetoch je zverejnený v oznamoch v IZK.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA