Maturitná skúška - interná časť v roku 2020 aj pre 4. ročník bilingválneho štúdia a termíny ukončenia štúdia

Maturitná skúška - interná časť v roku 2020 aj pre 4. ročník bilingválneho štúdia a termíny ukončenia štúdia

Po zasadnutí pedagogickej rady dňa 24. apríla 2020 pre končiace ročníky platia nasledovné termíny:

1. Do 5.mája do 15:00 učitelia uzavrú koncoročné známky zo všetkých predmetov.
2. Dňa 6. mája poobede zasadne pedagogická rada. V tento deň bude na stránke školy zverejnený zoznam príbuzných predmetov, z ktorých bude uzavretá známka z maturitného predmetu.
3. Do 7. mája môžu žiaci doručiť žiaci písomnú žiadosť o zrušenie maturity z dobrovoľného predmetu.
4. Dňa 12. mája prostredníctvom IZK (internetová žiacka knižka) bude zverejnená výsledná známka z maturitného predmetu po schválení predsedom školskej maturitnej komisie.
5. Do 15. mája môžu žiaci doručiť do školy žiaci písomnú žiadosť - nesúhlas so známkou z maturitného predmetu.
6. Dňa 15. mája bude zverejnený prostredníctvom IZK harmonogram vydania koncoročného a maturitného vysvedčenia, odovzdávania učebníc, v termíne do 30.júna 2020.

Prípadne bližšie informácie u triednych učiteľov a zástupkyni školy.

Uvedené termíny sú na základe rozhodnutia:

Znenie rozhodnutia (po prekliknutí)

V školskom roku 2019/2020 maturujú všetci žiaci riadne prihlasení na prvý termín maturitnej skúšky administratívne, teda na základe priemeru,

v súlade s Rozhodnutím o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Podľa § 161k zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v čase mimoriadnej situácie rozhoduje o spôsobe ukončenia výchovy a vzdelávania ministerstvo školstva.

Rozhodnutie ministerstva v čase mimoriadnej situácie sa uplatňuje plošne na všetkých maturantov, ako aj na maturantov v 4. ročníku bilingválnych štúdií.

Platná legislatíva týkajúca sa maturitných skúšok (vyhláška č. 318/2008, zákon č. 245/2008) neumožňuje školám svojvoľne posúvať termíny maturitnej skúšky.

Usmernenie k maturite pre 4BA: Zverejnené usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Facebook

Youtube kanál