Harmonogram aktivít na začiatku školského roka 2022/2023

Harmonogram aktivít na začiatku školského roka 2022/2023

Milí žiaci a zákonní zástupcovia, týmto Vás chceme informovať o harmonograme aktivít na začiatku školského roka 2022/2023.

5. septembra (pondelok)

- príchod do školy do 8:15

- ranný filter - kontrola teploty a dezinfekcia

  • žiaci prinesú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka)
  • prekrytie horných dýchacích ciest nie je potrebné!

- 8:30 slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 v aule školy

- 8:45 triednické hodiny, voľby do ŽŠR, aktualizácia údajov, študijné preukazy...

- oslobodenia od telesnej výchovy (priniesť do 14. septembra 2022)

6. septembra (utorok)

3BA, 3BB

KOŽAZ - Nemecká *

1BA, 1BB, 2BA, 2BB

triednické hodiny

preberanie učebníc

4BA, 4BB, 5BA

triednické hodiny

preberanie učebníc

7. septembra (streda)

3BA, 3BB

KOŽAZ - Nemecká *

1BA, 1BB, 2BA, 2BB

Účelové cvičenie - Katarínka*

4BA, 4BB, 5BA

Vzdelávacie aktivity podľa projektu "Škola v oute" - Bradlo*

8. septembra (štvrtok)

3BA, 3BB

KOŽAZ - Nemecká *

1BA, 1BB, 2BA, 2BB

Vzdelávacie aktivity podľa projektu "Škola v oute" - Bradlo*

4BA, 4BB, 5BA

Turistický pochod - Katarínka*

9. septembra (piatok)

3BA, 3BB

KOŽAZ - Nemecká *

1BA, 1BB

testovanie žiakov z anglického jazyka

adaptácia na nové školské prostredie

2BA, 2BB, 4BA, 4BB, 5BA

vyučovanie podľa náhradného rozvrhu - prvé 4 VH

*podrobné informácie obdržia žiaci pri nástupe do školy 5.9.2022

Vyučovanie podľa platného rozvrhu začína 12. septembra 2022.

V tomto školskom roku prechádza škola na aplikáciu EduPage - prihlasovacie údaje obdržíte mailom po aktualizácií údajov.

Zverejňujeme informácie dokumentu Zelená otvoreným školám 2022/2023 - dôležité informácie pre školy a zákonných zástupcov.

AKTUALIZÁCIE:

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

ZVONENIE

INFORMÁCIE k STRAVOVANIU v školskom roku 2022/2023

Touto cestou vám chceme oznámiť, že v deň nástupu do školy (pondelok) 5.9.2022 žiaci 1.ročníka (aj vyšších ročníkov) dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny k vyplateniu stravy za mesiac september 2022 v školskej jedálni s výškou úhrady a bankovým spojením.

V prípade, že stravu neuhradíte daný deň (najneskôr do 6.9.2022) bude sa to chápať, že o stravovanie vášho dieťaťa v školskej jedálni nemáte záujem.

Ďakujeme za včasnú úhradu a tešíme sa na spoluprácu!

vedúca šk.jedálne / kontakt  033 779 2471

JEDÁLNY LÍSTOK - klik

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA