Gymnázium J. B. Magina sa stalo inovatívnou školou roka 2022/23

Gymnázium J. B. Magina sa stalo inovatívnou školou roka 2022/23

V tomto školskom roku sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu INOŠKOLA. Prečo?

Jednoducho sme chceli zistiť, či aj tá naša „Malá škola“ môže byť začlenená medzi školy inovatívne - teda tie, ktoré pomáhajú vzdelávaním na škole rozvíjať u žiakov kreatívne myslenie, leadership, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších nevyhnutných schopností pre ich budúcu osobnú a profesijnú kariéru. Veľmi nás potešil fakt, že sme sa nielen do projektu zaradili, ale aj získali ocenenie „Najlepšia škola v regióne, ktorá vie ako na to“.

Týmto ocenením sme, samozrejme, prebrali aj zodpovednosť v podobe organizovania prednášok, konferencií, kde naši učitelia zdieľajú svoje skúsenosti so zavádzaním inovácií do vzdelávania a s prácou v rôznych projektoch. A tak naše gymnázium organizovalo 1. pracovnú konferenciu pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorá nebola len o prednáškach, ale aj workshopoch, kde si účastníci mohli prakticky vyskúšať napríklad prácu s programom ACCELIUM či získať predstavu o vzdelávaní v exteriéri. Toto ocenenie nás všetkých veľmi potešilo, že našu prácu si všimli aj iné vzdelávacie inštitúcie, no na druhej strane je to pre nás zaväzujúce naďalej na sebe pracovať a tento titul si udržať.

Ďakujem učiteľom a všetkým zamestnancom, že svoju prácu majú radi!

Mgr. Henrieta Gromanová, riaditeľka školy    

Projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva Školstva SR  a podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje