Kalendár aktivít

Kalendár aktivít na školský rok 2022/2023

aktualizujeme!!!

Hromadné akcie, rodičovské združenia, plesy, stužkové slávnosti, súťaže a pod. sa budú realizovať

v súlade s platnými nariadeniami  ÚVZ SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dátum Akcia
5. september 2022      Otvorenie školského roka 2022/2023
6. september 2022

Triednické hodiny, preberanie učebníc, kľúčov

6. - 9. september 2022
  • KOŽaZ tretích ročníkov – lokalita Nemecká
7. september 2022 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníkov
7. september 2022 Vzdelávacie aktivity podľa projektu "Škola v oute" - Bradlo pre 4. a 5. ročník
8. september 2022 Vzdelávacie aktivity podľa projektu "Škola v oute" - Bradlo pre 1. a 2. ročník
8. september 2022 Turistický pochod - pre 4. a 5. ročník
19. september 2022 1. zasadnutie ŽŠR – voľby zástupcov žiakov
19. september 2022 Fotenie tried
20. september 2022

Rodičovské združenie,  zasadnutie Rady rodičov

27. september 2022 Zasadnutie Rady školy
do 30. septembra 2022 Podať prihlášky na MS + ZZ – spôsob konania
september 2021

Aktivity a poznávacie exkurzie žiakov 2.ročníka v rámci projektu "Škola v oute"

október 2022 NEPZ - prednáška a aktivity
október 2022 BARS - Smolenice, Planetárium
október 2022 Návšteva a výskumná činnosť na Prírodovedeckej fakulte UCM Trnava
október 2022 Exteriérové vzdelávacie aktivity v rámci progarmu "Škola v oute"
6. októbra 2022 Imatrikulácie žiakov 1. ročníka, imatrikulačný ples
28. - 31. október 2022 Jesenné prázdniny
10. november 2022 4. ročník Drama festu
11. november 2022 Stužková slávnosť 5BA
22. november 2022 Klasifikačná porada za 1.štvrťrok, Rodičovské združenie
do 30. novembra 2022 Kritériá k prijímaciemu konaniu
december 2022 Exkurzia Viedeň, Carnuntum
1. december 2022 DOD pre žiakov a výchovných poradcov
3. december 2022 DOD spojený s prípravnými kurzami
december 2022 Školské kolá olympiád
6. december 2022 Posedenie pri samovare
22. december 2022 Vianočná besiedka pre žiakov gymnázia
23. december 2022 - 7. január 2023 Vianočné prázdniny
január 2023 Týždeň spoločenských hier
január 2023 Školské a krajské kolá predmetových olympiád
24. január 2023

Klasifikačná porada – polročná, Rodičovské združenie – konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok

28. január 2023 DOD spojený s prípravnými kurzami
február 2023 Návšteva a výskumná činnosť - MTF STU Trnava
február 2023 Ruské slovo - jazykovo - umelecká súťaž
5. - 10. február 2023 Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz - I. turnus
12. - 17. február 2023 Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz - II. turnus
18. február 2023 Ples gymnázia
február 2023 Týždeň zdravej výživy
20. február - 24. február 2023 Jarné prázdniny
3. marec 2023 Študentská vedecká konferencia- prezentácia študentských prác SOČ
marec 2023 Jazykový kemp v Holandsku/Chorvátsku pre žiakov 1.BA
marec 2023 Poznávacie exkurzie
marec 2023 Exteriérové vzdelávacie aktivity v rámci progarmu "Škola v oute"

14. marec 2023

EČ a PFIČ /Slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2023

EČ  a PFIČ (NEJ, RUJ, ANJ- B2, ANJ C1)

16. marec 2022

EČ matematika
do 20. marca 2023 Zaslanie prihlášok
22. marca 2023 TESTOVANIE 9
do 31. marca 2023 Podať prihlášku na štátnu jazykovú skúšky z ANJ Trenčín 
31. marca 2023 Deň učiteľov
apríl 2023 Poznávacie exkurzie
3.- 5. apríla 2023 Náhradný termín MS
4. apríla 2023 Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roka 2022/2023, Rodičovské združenie
6. - 11. apríla 2023 Veľkonočné prázdniny
máj 2023 Poznávacie exkurzie
máj 2023 Exteriérové vzdelávacie aktivity v rámci progarmu "Škola v oute"
2. mája 2023 1. termín prijímacích skúšok
11. mája 2023 2. termín prijímacích skúšok
16. mája 2023

Klasifikačná porada  - končiace ročníky

konzultačné hodiny pre rodičov končiacich ročníkov

do 19. mája 2023 Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

19. mája 2023

Rozlúčka s maturantami

22. - 26. mája 2023

Akademický týždeň 5.BA

do 24. mája 2023 Potvrdenie o nastúpení do 1. ročníka
29. mája - 2. júna 2023 ÚFIČ MS

jún 2023

Písomná časť a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ
jún 2023 Poznávacie exkurzie
jún 2023 Návšteva a výskumná činnosť UCM - Aplikovaná informatika
do 6. júna 2023 Zverejniť konanie 2. kola prijímacích skúšok
22. júna 2023 Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roka 2022/2023
23. júna 2023 Akademické voľno 4.BA a 4BB
26. - 28. júna 2023 ÚFIČ MS SJL triedy 4BA a 4BB
jún 2023 Účelové cvičenia
23. - 29. júna 2023 Školské výlety, aktivity tried, odovzdávanie učebníc
30. júna 2023 Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023