Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ riaditeľka školy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE, TSV zástupkyňa riaditeľky This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bo Mgr. Milena Bobáňová RUJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Di Mgr. Veronika Dingová RUJ, RUL, RKK, OLU, DER   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ga Mgr. Alexandra Gabaríková ANJ, AJG, AKO, RAK, PWJ, DEJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, SEG, RUJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
He Mgr. Natália Hermannová AJG, AAA, AKO, OLA, PWJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ja Mgr. Miroslava Jamrichová  ANJ, AJG, OLA, AKO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová SJL, ESI, AAA, AKO, AJG   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEC, BIO, TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, BSE, ECS, APE, EKO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, LSE, ESI, NBV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, NEJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, DEJ, RAK   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vz Mgr. Zuzana Vatrtová FRJ, PSY, PYE, UKL   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      zahraničný lektor ANJ  
      zahraničný lektor RUJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
AJG Anglická gramatika LSE Literárny seminár
AKO Anglická konverzácia MAT Matematika
ANJ Anglický jazyk NBV Náboženská výchova
ANX Praktická angličtina NEJ Nemecký jazyk
APE Aplikovaná ekonómia OBN Občianska náuka
BIO Biológia OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
BSE Bussines english PSE Prírodovedný seminár
CVM Cvičenia z matematiky PSY Psychológia
DEJ Dejepis PWJ Písanie v anglickom jazyku
ECO Economics PYE Psychosociálny tréning
ECS Seminar in Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
EKO Ekonomika RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RUJ Ruský jazyk
ETV Etická výchova SEB Seminár z biológie
FRJ Francúzsky jazyk SEC Seminár z chémie
FYZ Fyzika SED Seminár z dejepisu
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SEG Seminár z geografie
GEG Geografia SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku UKL Umenie a kultúra