Pedagogickí zamestnanci

Gr Mgr. Henrieta Gromanová AJG, KAJ riaditeľka školy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fi Ing. Jana Filanová FYZ, INF, PSE zástupkyňa riaditeľky This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Be Mgr. Katarína Berlanská TSV, GEG   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ga Mgr. Alexandra Gabaríková AJG, RAK, PWJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ha Mgr. Monika Hagarová GEG, GER, SEG, RUJ, RJG   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
He Mgr. Natália Hermannová AJG, AAA, AKO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hu Mgr. Jana Huťová RJG, RUJ, RUL  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ch Mgr. Alexandra Chromiaková MAT, BIO, SEB   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ke PaedDr. Jaroslava Kériová SJL, ESI, AAA, AJG   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kn Mgr. Bohumil Kern AJG, AKO, ANJ, OLA   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Pavol Koiš DEJ, ETV, SED, TSV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kz Mgr. Zuzana Koišová MAT, CVM, PYE, PSY   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ka Ing. Anastázia Kršňáková FYZ, INF   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Le Mgr. Olga Iermachkova PhD. DER, OLU, RKK, GRJ, UKL zahraničný lektor RUJ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mi Mgr. Andrea Michálková CHE, SEC, BIO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mo Mgr. Zuzana Motyčková  AJG, ANJ, APE, BSE, ECS, ECO   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pu Mgr. Hana Puváková SJL, NBV   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Re Mgr. Iveta Reháková SJL, NEJ, ESI   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
St Mgr. Ján Stankovič AJG, GAJ, DEJ, RAK   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ur Mgr. Ondrejka Urbanová FRJ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Va Mgr. Tatiana Vavríková SPS, OBN, UKL   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      zahraničný lektor ANJ  
         

 

SKRATKY PREDMETOV

Skratka Predmet Skratka Predmet
AAA Anglická a americká literatúra KCJ Konverzácia v cudzom jazyku
AJG Anglická gramatika LSE Literárny seminár
AKO Anglická konverzácia MAT Matematika
ANJ Anglický jazyk NBV Náboženská výchova
APE Aplikovaná ekonómia NEJ Nemecký jazyk
BIO Biológia OBN Občianska náuka
BSE Bussines english OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku
CVM Cvičenia z matematiky PSE Prírodovedný seminár
DEJ Dejepis PSY Psychológia
DER Dejinný prehľad Ruska PWJ Písanie v anglickom jazyku
ECO Economics PYE Psychosociálny tréning
ECS Seminar in Economics RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín
EKO Ekonomika RKK Ruská konverzácia
ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry RUJ Ruský jazyk
ETV Etická výchova SEB Seminár z biológie
FRJ Francúzsky jazyk SEC Seminár z chémie
FYZ Fyzika SED Seminár z dejepisu
GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku SEG Seminár z geografie
GEG Geografia SJL Slovenský jazyk a literatúra
CHE Chémia SPS Spoločenskovedný seminár
INF Informatika TSV Telesná a športová výchova
KAJ Konverzácia v anglickom jazyku UKL Umenie a kultúra