Predmety

Názov Skratka PK Jazyk Typ
Správanie SPR S povinný
Slovenský jazyk a literatúra SJL 1 S povinný
Anglický jazyk ANJ 3 A povinný
Nemecký jazyk NEJ 1 S povinný
Ruský jazyk RUJ 1 S povinný
Francúzsky jazyk FRJ 1 S povinný
Matematika MAT 2 S povinný
Etická výchova ETV 1 S povinný
Náboženská výchova NBV 1 S povinný
Telesná výchova TEV 2 S povinný
Fyzika FYZ 2 S povinný
Chémia CHE 2 S povinný
Biológia BIO 2 S povinný
Dejepis DEJ 1 S povinný
Geografia GEG 2 S povinný
Občianska náuka OBN 1 S povinný
Aplikovaná ekonómia APE 1 S povinný
Umenie a kultúra UKL 1 S povinný
Učenie a komunikácia UAK 1 S povinný
Etiketa ETA 1 S povinný
Psychosociálny tréning PYE 1 S povinný
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 3 A voliteľný
Literárny seminár LSE 1 S voliteľný
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI 1 S voliteľný
Seminár z dejepisu SED 1 S voliteľný
Spoločenskovedný seminár SPS 1 S voliteľný
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ 1 S voliteľný
Seminár z biológie SEB 2 S voliteľný
Seminár z chémie SEC 2 S voliteľný
Psychológia PSY 1 S voliteľný
Seminár z geografie SEG 2 S voliteľný
Cvičenia z matematiky CVM 2 S voliteľný
Prírodovedný seminár PSE 2 S voliteľný
Anglická gramatika AJG 3 A povinný
Anglická a americká literatúra AAA 3 A povinný
Písanie v anglickom jazyku PWJ 3 A povinný
Anglická konverzácia AKO 3 A povinný
Praktická angličtina ANX 3 A povinný
Odborná terminológia v anglickom jazyku OLA 3 A povinný
Reálie anglicky hovoriacich krajín RAK 3 A povinný
Economics ECO 3 A povinný
Business english BSE 3 A povinný
Aplikovaný seminár z anglického jazyka ASE 3 A povinný
Názov Skratka PK Jazyk Typ
Správanie SPR     povinný
Slovenský jazyk a literatúra SJL 1 S povinný
Anglický jazyk ANJ 3 A povinný
Nemecký jazyk NEJ 1 S povinný
Ruský jazyk RUJ 1 S povinný
Francúzsky jazyk FRJ 1 S povinný
Matematika MAT 2 S povinný
Etická výchova ETV 1 S povinný
Náboženská výchova NBV 1 S povinný
Telesná výchova TSV 2 S povinný
Informatika INF 2 S povinný
Fyzika FYZ 2 S povinný
Chémia CHE 2 S povinný
Biológia BIO 2 S povinný
Dejepis DEJ 1 S povinný
Geografia GEG 2 S povinný
Občianska náuka OBN 1 S povinný
Aplikovaná ekonómia APE 1 S povinný
Umenie a kultúra UKL 1 S povinný
Ekonomika EKO 3 S povinný
Psychosociálny tréning PYE 1 S povinný
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 3 A voliteľný
Literárny seminár LSE 1 S voliteľný
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI 1 S voliteľný
Seminár z dejepisu SED 1 S voliteľný
Spoločenskovedný seminár SPS 1 S voliteľný
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ 1 S voliteľný
Seminár z biológie SEB 2 S voliteľný
Seminár z chémie SEC 2 S voliteľný
Psychológia PSY 1 S voliteľný
Seminár z geografie SEG 2 S voliteľný
Cvičenia z matematiky CVM 2 S voliteľný
Prírodovedný seminár PSE 2 S voliteľný
Seminar in Economics ECS 3 A voliteľný
Anglická gramatika AJG 3 A povinný
Anglická a americká literatúra AAA 3 A povinný
Anglická konverzácia AKO 3 A povinný
Anglická konverzácia AKO 3 A povinný
Odborná terminológia v anglickom jazyku OLA 3 A povinný
Reálie anglicky hovoriacich krajín RAK 3 A povinný
Economics ECO 3 A povinný
Bussines english BSE 3 A povinný
Globálne štúdie v anglickom jazyku GAJ 3 A povinný
Písanie v anglickom jazyku PWJ 3 A povinný
Ruská literatúra RUL 1 R povinný
Ruská konverzácia  RKK 1 R povinný
Odborná terminológia v ruskom jazyku OLU 1 R povinný
Dejinný prehľad Ruska DER 1 R povinný
Globálne štúdie v ruskom jazyku GRJ 1 R povinný

 

kliknutím na názov predmetu prejdete na samostatnú stránku premetu (ak je k dispozícii)

 

PK
1 Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov  a druhého cudzieho jazyka
2 Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej výchovy
3 Predmetová komisia anglického jazyka a druhého vyučovacieho jazyka

 

Prvý vyučovací jazyk - slovenský
Druhý vyučovací jazyk (bilingválne štúdium) - anglický
Prvý cudzí jazyk (4 - ročné štúdium) - anglický
Druhý cudzí jazyk - nemecký, francúzsky, ruský