Kalendár aktivít

Kalendár aktivít na školský rok 2023/2024

Dátum Akcia
4. september 2023 Otvorenie školského roka 2023/2024
5. september 2023

Triednické hodiny, preberanie učebníc, kľúčov

6. september 2023 Vzdelávacie aktivity podľa projektu "Škola v oute" - Sĺňava pre 3. ročník
8. september 2023 Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníkov
10. - 13. september 2023 KOŽaZ tretích ročníkov – lokalita Nemecká
19. september 2023 1. zasadnutie ŽŠR – voľby zástupcov žiakov
19. september 2023 Fotenie tried
19. september 2023 Rodičovské združenie,  zasadnutie Rady rodičov
26. september 2023 Zasadnutie Rady školy
do 30. septembra 2023 Podať prihlášky na MS + ZZ – spôsob konania
september 2023      Poznávacia exkurzia Brodzany – slovanské múzeum A. S. Puškina
6.- 13. október 2023 Návšteva žiakov partnerskej školy z Talianska
12. október 2023 Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, imatrikulačný ples
15. október 2023 Veľtrh vysokých škôl - VAPAC Bratislava
26. október 2023 Drama fest/Zahrajme to tvorivo, 5. ročník
30. - 31. október 2023 Jesenné prázdniny
október 2023           Exkurzia -Viedeň, Carnuntum 
október 2023 Návšteva a poznávacia exkurzia jaskyne Driny
3. november 2023 Stužková slávnosť 5BA
11. november 2023 Stužková slávnosť 5BB
21. november 2023 Klasifikačná porada za 1.štvrťrok, Rodičovské združenie
november 2023 Školské kolá olympiád, medzinárodná olympiáda Infourok, súťaž Kvet Klasik 2024
november 2023  Ekonomická olympiáda online formou, iBobor súťaž - prírodné vedy – 1.ročníky 
1. december 2023 DOD pre žiakov a výchovných poradcov
2. december 2023 DOD spojený s prípravnými kurzami
december 2023 Školské kolá olympiád
december 2023 Športové vianočné turnaje, Týždeň slovenskej kultúry
21. december 2023 Vianočná besiedka
23. december 2023 - 7. január 2024 Vianočné prázdniny
január 2024 Týždeň spoločenských hier
január 2024 Školské a krajské kolá predmetových olympiád
január 2024 Prírodovedná gramotnosť – testovanie,  Záverečné hodnotenie SELFIE
25. január 2024

Klasifikačná porada – polročná, Rodičovské združenie – konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok

27. január 2024 DOD spojený s prípravnými kurzami
február 2024 Návšteva a výskumná činnosť - MTF STU Trnava
február 2024 Ruské slovo - jazykovo - umelecká súťaž
február 2024 Týždeň zdravej výživy – besedy o zdravom stravovaní
10. február 2024 Ples gymnázia
25. február 2024 - 1. marec 2024 LVVK v lokalite Mýto - Tále pre 2. ročník
1. marec 2024 Študentská vedecká konferencia- prezentácia študentských prác SOČ
4. - 8. marec 2024        Jarné prázdniny
marec 2024 Jazykový kemp v Holandsku/Chorvátsku pre žiakov 1.BA/1BB
marec 2024 Exkurzia v NBS Bratislava
marec 2024 Návšteva Múzea židovskej kultúry v Seredi
marec 2024 Exteriérové vzdelávacie aktivity v rámci progarmu "Škola v oute"
marec 2024 Krajské kolá predmetových olympiád, Olympiáda v ruskom jazyku

12. marec 2024

EČ a PFIČ /Slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2024

EČ  a PFIČ (NEJ, RUJ, ANJ- B2, ANJ C1)

14. marec 2024

EČ matematika
do 20. marca 2024 Zaslanie prihlášok
20. marca 2024 TESTOVANIE 9
do 31. marca 2024 Podať prihlášku na štátnu jazykovú skúšky z ANJ 
31. marec 2024 Deň učiteľov
28. marec 2024 - 2.apríl 2024    Veľkonočné prázdniny
apríl 2024 Poznávacie exkurzie
9.- 12. apríl 2024 Náhradný termín MS
9. apríl 2024 Klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roka 2023/2024, Rodičovské združenie
apríl 2024 Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR Cheb
apríl 2024 Poznávacia exkurzia do Osvienčimu - Krakow
apríl 2024 Súťaž Mladý Európan
apríl 2024 Poznávacia exkurzia Múzeum letectva Košice, Infourok – medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku
13. – 19.apríl 2024 Návšteva partnerskej školy v Taliansku
29. apríl 2024            1. termín prijímacích skúšok
9. máj 2024 2. termín prijímacích skúšok
máj 2024 Exteriérové vzdelávacie aktivity v rámci progarmu "Škola v oute"
máj 2024 Poznávací zájazd Veľká Británia pre žiakov 4. ročníka
máj 2024            Literárna súťaž Haky-baky – vlastná tvorba, umelecká súťaž Galéria tvorivosti
máj 2024            Prednáška o kultúre Slovanov - 2. ročník
máj 2024            Poznávacia exkurzia Orava, Martin – Po stopách realizmu
máj 2024       Eko Dni, Digitálny Mladý Európan
máj 2024      Návšteva a výskumná činnosť na Prírodovedeckej fakulte UCM v Trnave  
máj 2024      Návšteva Elektrárne v Piešťanoch
16. máj 2024 Klasifikačná porada  - končiace ročníky, konzultačné hodiny pre rodičov končiacich ročníkov
do 17. mája 2024 Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
17. máj 2024 Rozlúčka s maturantami
20. - 24. máj 2024 Akademický týždeň 5.BA/5.BB
do 22. mája 2024 Potvrdenie o nastúpení do 1. ročníka
27. - 31. máj 2024 ÚFIČ MS
29. máj 2024           Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka
jún 2024  Písomná časť a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ
jún 2024 Exkurzie, prednášky v zmysle harmonogramu „ Škola v oute“ 
jún 2024 Návšteva a výskumná činnosť UCM - Aplikovaná informatika
jún 2024 Vzdelávaco-poznávacie exkurzie pre nebilingválnych žiakov s ruským jazykom Bratislava (ruský obchod, Ruský dom)
18. jún 2024 2. kolo prijímacích skúšok
21. jún 2024 Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roka 2023/2024
24. jún 2024 Akademické voľno 4.BA a 4BB
25. - 27. jún 2024 ÚFIČ MS SJL triedy 4BA a 4BB
24. jún 2024 Poznávací zájazd Veľká Británia pre žiakov 3. ročníka
24. - 27. jún 2024 Školské výlety, aktivity tried, odovzdávanie učebníc
od 24. júna 2024  Puškinov deň – umelecko-jazyková súťaž
28. jún 2024 Slávnostné ukončenie šk. roka 2023/2024
1. júl 2024 – 31. august 2024 Letné prázdniny