Maturita

Dôležité odkazy k maturitám

 

Dávame Vám do pozornosti novú webovskú stránku, ktorá bude prinášať online hodiny k maturitným témam: MATURUJEME

V zmysle rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, zo dňa 4.1.2021 došlo :

  • - k zrušeniu externej časti maturitnej skúšky 2020 v riadnom termíne

  • - Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  • - Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

  • Znenie rozhodnutia: ROZHODNUTIE

Všeobecné informácie k MS 2021 pre 4A, 5BA a 4BA

Stránka NÚCEM

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

Dôležité termíny

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky na portále Štátneho pedagogického ústavu

Vyhláška 318/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky O ukončovaní štúdia na stredných školách

Zákon 254/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

pre študentov:

Maturanti o maturite:

Link na video: AKO FUNGUJE MATURITNÁ SKÚŠKA?

Link na video: AKO SA HODNOTÍ EXTERNÁ ČASŤ MATURITY?

Link na video: AKO PREBIEHA MATURITNÁ SKÚŠKA?

Maturitné testy z minulých rokov