Maturita

Dôležité odkazy k maturitám

Maturitná skúška
(§76 a §7 7 zákona č. 245 / 2 0 08 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z.)
a) Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční od 15. marca 2022 (utorok) až 18. marca 2022 (piatok)
b) Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.
c) Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021, resp. 2022.
Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2022

TESTOVANIE TERMÍN PREDMET

riadny termín

15. 3. 2022 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

riadny termín

16. 3. 2022 cudzie jazyky

riadny termín

17. 3. 2022 matematika

riadny termín

18. 3. 2022 slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk
a literatúra
náhradný termín 5. – 8. 4. 2022 slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
opravný termín 3. – 8. 9. 2021* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
opravný termín 3. – 8. 9. 2022* slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra


*opravný termín pre školský rok 2020/2021; **opravný termín pre školský rok 2021/2022

Dávame Vám do pozornosti novú webovskú stránku, ktorá bude prinášať online hodiny k maturitným témam: MATURUJEME

Všeobecné informácie k MS 2021 pre 4A, 5BA a 4BA

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov platné od šk. roku 2018/2019

Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov platné od šk. roka 2018/2019

 

Stránka NÚCEM

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

Dôležité termíny

Vyhláška 318/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky O ukončovaní štúdia na stredných školách

Zákon 254/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

pre študentov:

Maturanti o maturite:

Link na video: AKO FUNGUJE MATURITNÁ SKÚŠKA?

Link na video: AKO SA HODNOTÍ EXTERNÁ ČASŤ MATURITY?

Link na video: AKO PREBIEHA MATURITNÁ SKÚŠKA?

Maturitné testy z minulých rokov