Vzdelávanie 2019/2020

        

Aktualizačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie:

Preventívne psychologické poradenstvo:

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 138/2019 a súvisiace legislatívne zmeny v školstve a ich aplikácia do praxe

02.09.2019

NEBOLO

Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov školy

S názvom „Poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov“ (prednášajúci boli z CPPPaP Piešťany)

12.11.2019

Hodnotenie: som spokojná/ý - 79,6%

Hodnotenie: som spokojná/ý - 77,3%

Kritériá hodnotenia hospitačného záznamu, analýza jednotlivých indikátorov hospitačného záznamu s cieľom zjednotenia významu jednotlivých indikátorov

22.10.2019

Hodnotenie: som spokojná/ý - 89%

Profesijné kompetencie, štandardy, portfóliá, atestácie

14.01.2020

Hodnotenie: som spokojná/ý - 79,2%

Školenie administrátorov EČ a PFIČ MS a učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor

03.03.2020

Hodnotenie: som spokojná/ý - 81,3%