Protispoločenská činnosť

Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo je protispoločenská činnosť?

Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, ktoré ohrozujú verejný záujem, majú negatívny dopad na Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie a ktoré presahujú záujmy jednotlivca.

Kto môže podať oznámenie?

Oznámenie môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi a anonymný oznamovateľ.

Kto je zamestnávateľom?

Trnavský samosprávny kraj (TTSK),  príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, právnická osoba s majetkovou účasťou TTSK, ktorá zamestnáva najmenej päť zamestnancov.

Kto je zodpovedná osoba? Je to osoba, ktorá prijíma, eviduje a preveruje oznámenia o protispoločenskej činnosti. V TTSK a v príspevkových a v rozpočtových organizáciách TTSK s počtom zamestnancov menej ako päťdesiat, je zodpovednou osobou hlavný kontrolór TTSK.

Viac informácií o zodpovednej osobe, oznamovateľoch, postupe prijímania a preverovania oznámenia, odvetných opatreniach a podmienkach poskytnutia ochrany: 

Smernica č. 6/2023 k protispoločenskej činnosti  

a na :

https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov:

https://www.oznamovatelia.sk/

Informácie o spracúvaní osobných údajov: