Ochrana osobných údajov

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa Ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Označenie prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov:
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
Beňovského 358/100
922 03  Vrbové
IČO 36092479
DIČ 2021509897

Mgr. Henrieta Gromanová riaditeľka školy / štatutár This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/7791495

Poučenie o právach dotknutých osôb
Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov informuje dotknuté osoby, že majú:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
- právo namietať proti spracúvaniu,
- právo na prenosnosť údajov,
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
- právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
- právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
- právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
a) účel spracúvania
b) kategórie dotknutých osobných údajov
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
f) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

Žiadosti o poskytnutie osobných údajov, odvolania súhlasov so spracúvaním osobných údajov a žiadosti o výmaz osobných údajov je možné podávať na sekretariáte školy, miestnosť číslo 228 v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod. Formuláre ku žiadostiam a odvolaniam poskytujeme aj v elektronickej podobe. Kliknutím prejdete na stránku s formulármi na stiahnutie. Vypísané formuláre posielajte poštou na našu adresu alebo elektronickou poštou na adresy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo petrikova.janette@zupa-tt.sk.

Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných údajov

Kontaktná osoba funkcia e-mailový kontakt telefonický kontakt
Eva Vatrtová zodpovedná osoba ochrany osobných údajov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 033/7791495
Janette Petríková sekretárka / študijná referentka / správkyňa registratúry petrikova.janette@zupa-tt.sk 033/7791495

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

tel. číslo: +421 /2 3231 3214
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,
dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov


Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane žiakov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa vo verejných priestoroch školy.

Prevádzkovateľom informačných systémov na spracovanie osobných údajov je Gymnázium Jána Baltazára Maigna Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03  Vrbové, IČO 36092479 (ďalej len ako „škola“).

DÔVOD SPRACÚVANIA OSOBNÝ ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame, aby sme mohli plniť úlohy, ktoré nám ako gymnáziu vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov, oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme a zo zmluvných vzťahov.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝ ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame na účel

Právny základ

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Spracovania účtovných dokladov a daní

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Plnenie povinností gymnázia

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme  (čl 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

Zverejňovanie osobných údajov na prezentačné účely školy

Súhlas dotknutej osoby (čl 6 odst. 1 písm.a) GDPR)

Ochrana verejného poriadku

Oprávnený záujem  (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zabezpečenie Informačnej bezpečnosti

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Zmluvné vzťahy s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Vybavovanie sťažností

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Štatistické účely

Článok 89 GDPR

Archivácia

Článok 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach

Kontrolné mechanizmy

Oprávnený záujem  (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Aby sme mohli naplno využívať náš potenciál a poskytovať nadštandardné možnosti našim žiakom a zamestnancom, ako aj na splnenie si zákonných povinností, osobné údaje sprístupňujeme týmto sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov:

Dopravcovia v cestnej doprave, dráhovej doprave

ARRIVA Slovakia a.s.,

Štúrova 72,

949 44 Nitra

IČO: 35 811 439

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1,

832 72 Bratislava 3

IČO: 35 914 939

Dátový integrátor a poskytovateľ licencií pre karty ISIC/ITIC

TransData s.r.o.

M. R. Štefánika 139

010 01 Žilina

IČO: 35 741 236

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie

Vysoká 32,

811 06 Bratislava

IČO: 31 768 164

Štátne orgány v oblasti školstva

Centrum vedecko technických informácií

CVTI

SAAIC – Národná agentúra celoživotného

vzdelávania

Občianske združenia

Erasmus Student Network UC – občianske združenie

IPAO - Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.

Poštoví doručovatelia a poštové podniky v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská pošta, a.s.

BOZP a PO

Vladimír Reško

Naša škola uplatňuje mechanizmy na ochranu verejného poriadku a prevenciu kriminality. Na tieto účely sme v priestoroch školy, pred vchodom do budovy a pri Zelenom kútiku gymnázia nainštalovali kamerový systém.
Pri vstupe do budovy je náš školník oprávnený skontrolovať vašu identitu a zapísať si vaše osobné údaje do Knihy návštev.
Tieto kontrolné mechanizmy sledujú náš Oprávnený záujem (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Na výkon nášho Oprávneného záujmu môžeme podľa §30 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obmedziť niektoré vaše práva ako dotknutej osoby a na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Zberáme o vás osobné údaje:
meno, priezvisko, titul, číslo OP, obrazový záznam vašej podoby.

Záznamy z kamerového systému uchovávame po dobu:
- 14 dní v prípade, že nie je potrebné vytvoriť kópie pre účely trestnoprávneho alebo priestupkového konania
- v prípade potreby vytvorenia kópie záznamu pre účely trestnoprávneho alebo priestupkového konania rozhodne o dobe spracúvania a archivácie príslušný súd alebo orgán činný v trestnom konaní

Záznamy z knihy návštev archivujeme podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu školy.

Vaše osobné údaje z kamerového systému a Knihy návštev sa nezverejňujú, nesprístupňujú ani neposkytujú tretím stranám. Výnimku z uvedeného tvoria iba súdy a orgány činné v trestnom konaní, ktoré našu školu môžu požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov na základe zákonného nariadenia alebo predpisu.

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Cezhraničné prenosy osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo členských štátov Európskej únie škola štandardne neuskutočňuje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje dotknutých osôb prenesené do tretích krajín v rámci žiackych alebo zamestnaneckých mobilít, ktoré umožňujú študijné alebo pracovné pobyty v zahraničí. K prenosu osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín môže dochádzať aj v prípade, ak dotknutá osoba požaduje zaslanie potvrdenia o návšteve školy alebo potvrdenia o zamestnávateľovi.
Osobné údaje je možné bez obmedzení prenášať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa zoznamu vydaného Európskou Úniou: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sk (v anglickom jazyku), Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield).

Naša škola nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame dovtedy, pokým je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Dobu uchovávania škole určujú niektoré zákonné nariadenia a predpisy. V prípade, že dobu uchovávania nie je možné zo zákonov a nariadení určiť, určuje dobu uchovávania škola prostredníctvom svojich vnútorných predpisov a registratúrneho poriadku. Osobné údaje uchovávané na základe Súhlasu, po jeho odvolaní škola ďalej nespracúva. Osobné údaje dotknutých osôb však zostávajú v niektorých informačných systémoch školy pre splnenie si zákonných povinností.
 


Zásady používania súborov cookie

Na účely správneho fungovania nášho webového sídla využíva naše webové sídlo súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Používaním súborov cookies neporušujeme zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

  • k správnej funkčnosti webového sídla
  • pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií,
  • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie,

 

Rozdelenie súborov cookie, ktoré používame:

Podľa doby platnosti

Používame tzv.. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:

  • kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nemôže naše webové sídlo fungovať
  • analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vieme naše webové sídlo lepšie prispôsobiť potrebám návštevníkov. Používame analytický nástorj Google Analytics, ktorý zaznamenáva prístupy na naše webové sídlo, informácie o fungovaní tohto nástroja môžete nájsť na webovej stránke:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android