Kalendár aktivít

Kalendár aktivít na školský rok 2019/2020

 

Dátum Akcia
2. september 2019       Otvorenie školského roka v aule školy, pedagogická porada
3. september 2019

Triednické hodiny, oboznámenie sa so školským poriadkom, GDPR-súhlasy so zverejňovaním osobných údajov

Účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníkov

4. september 2019
  • Voľby zástupcov do Žiackej školskej rady v rámci triednických hodín, preberanie učebníc,
9. september 2019 1. Zasadnutie Žiackej školskej rady
8. - 11. september 2019 KOŽaZ tretích ročníkov – lokalita Nemecká
11. - 12. september 2019 Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne
17. september 2019 Pedagogická porada
20. september 2019 Streetball – 15. ročník , -  „Deň európskych športov“
24. september 2019
  • Rodičovské združenie, zasadnutie Rady rodičov, voľba nových členov do RR a zasadnutie RŠ, oboznámenie so školským poriadkom, so spôsobom ukončovania štúdia, GDPR- súhlasy so zverejňovaním osobných údajov ich detí
30. september 2019 Podať prihlášky na MS + ZZ – spôsob konania
1. - 30. október 2019 Registrácia na CAE skúšky, Bratislava, Trenčín (dátum skúšky 15.12.2019)
5. október 2019 Župná kalokagatia 2019 organizovaná Žilinským samosprávnym krajom
od 8. októbra do 9. novembra 2019 Registrácia na FCE skúšky, dátum skúšky 15. december 2019, všetky skúšobné centrá
24. október 2019 Imatrikulácia, študentský ples
28. október 2019 Spell and Tell, anglická jazyková súťaž pre žiakov ZŠ
30. október - 3. november 2019 Jesenné prázdniny
8. november 2019 Stužková 5. BA
14. november 2019 Drama festival - 1.ročník - pre žiakov bilingválnych gymnázií
19. november 2019 Klasifikačná porada za 1.štvrťrok a Rodičovské združenie
26. november 2019 Zasadnutie Rady rodičov - ples
27. november 2019 DOD pre žiakov a výchovných poradcov
30. november 2019 DOD spojený s prípravnými kurzami
do 30. novembra 2019 Uskutočniť registráciu 2% dane pre RZ
6. december 2019 Stužková 4.A
6. december 2019 Posedenie pri samovare
9. december 2019 Eko-Mikuláš pod záštitou Zelenej školy pre žiakov ZŠ
16. december 2019 FCE, CAE skúšky, Bratislava, Trenčín
20. december 2019 Vianočná besiedka pre žiakov gymnáziá
23. december 2019 - 7. január 2020 Vianočné prázdniny
14. január 2020 Porada, schválenie kritérií prijímacích skúšok na školský rok rok 2020/2021
18. január 2020 DOD spojený s prípravnými kurzami
28. január 2020
  • Klasifikačná porada – polročná, Rodičovské združenie – konzultácie s rodičmi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok
3. február 2020 Polročné prázdniny
8. február 2020
10. - 14. február 2020 LVVK žiakov 2.ročníka bilingválneho 5-ročného štúdia
11. február 2020 Pedagogická porada
14. február 2020 „Играй и скажи“  - ruská jazyková súťaž pre žiakov ZŠ
17. - 21. február 2020 Jarné prázdniny
do 20. februára 2020 Zákonný zástupca predloží prihlášku na bilingválne štúdium riaditeľovi ZŠ
do 28. februára 2020
  • Riaditelia ZŠ doručia prihlášky - bilingválne štúdium na SŠ
3. marec 2020 Pedagogická porada
6. marec 2020 Študentská vedecká konferencia- prezentácia študentských prác SOČ
15. - 20. marec 2020

Jazykový kemp pre žiakov 1. ročníka bilingválnej triedy v Holandsku - ZRUŠENÝ

Zrušené

EČ a PFIČ /Slovenský jazyk a literatúra

Zrušené

EČ  a PFIČ (NEJ, RUJ, ANJ- B2, ANJ C1)

Zrušené

EČ a PFIČ /matematika
ZMENA TERMÍNU Prijímacie skúšky - anglický odbor, aktivity ku Dňu Zeme
ZMENA TERMÍNU Prijímacie skúšky - ruský odbor, aktivity ku Dňu Zeme
ZMENA TERMÍNU Zápis do prvého ročníka bilingválneho štúdia ANJ, RUJ
do 31. marca 2020 Podať prihlášku na štátnu jazykovú skúšky z ANJ, Trenčín na zvláštnom tlačive s potvrdením o zaplatení  na  jarný termín
ZRUŠENÉ Náhradný termín MS
ZRUŠENÉ Pedagogická porada, klasifikačná porada za 3. štvrťrok šk. roka 2019/2020, Rodičovské združenie
Zrušené Veľkonočné prázdniny
20. - 25. apríl 2020 - zrušené Návšteva partnerských škôl z Ruska, Talianska a Nepálu
23. apríl 2020 - Zrušené
  • Oslava 20.výročia školy
4. máj 2020 - Zrušené
  • Mladý záchranár Trnavskej župy

6. máj 2020

Klasifikačná porada  - končiace ročníky a klasifikácia SJL v 4BA

Náhradný termín

Rozlúčka s maturantami
18. máj - 18. jún 2020 Registrácia na CAE skúšky, všetky skúšobné centrá, BA,TN, KE (termín skúšky 25.7.2020)

Zrušené

Akademický týždeň 4. A, 5. BA

do konca júna 2020 - náhradný termín

ÚFIČ MS
od 27. mája do 4. júna 2020 Písomná časť a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ
6. máj 2020 Nové Kritériá a termíny prijímacieho konania
9. jún 2020 Pedagogická porada
23. jún 2020 Klasifikačná porada za 2.polrok šk. roka 2019/2020
24.jún 2020 Akademické voľno 4. BA
od 25. do 26. júna 2020 ÚFIČ MS SJL
od 24. - 29. júna 2020 Školské výlety, aktivity tried, odovzdávanie učebníc
30. jún 2020 Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020

3. - 8. september 2020 - Zrušené

Opravný termín EČ a PFIČ MS