Maturita

Dôležité odkazy k maturitám

 

V zmysle nariadenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj nariadenia zriaďovateľa školy zo dňa 24.03.2020 došlo :

  • - k zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2020 v riadnom a taktiež v náhradnom termíne

  • - k zmene termínu ústnej formy internej maturitnej skúšky 2020 - do 14-tich dní od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30.06.2020

 

Všeobecné informácie k MS 2020 pre 4A, 5BA a 4BA

Stránka NÚCEM

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2019/2020

Dôležité termíny

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky na portále Štátneho pedagogického ústavu

Vyhláška 318/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky O ukončovaní štúdia na stredných školách

Zákon 254/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

pre študentov:

Maturanti o maturite:

Link na video: AKO FUNGUJE MATURITNÁ SKÚŠKA?

Link na video: AKO SA HODNOTÍ EXTERNÁ ČASŤ MATURITY?

Link na video: AKO PREBIEHA MATURITNÁ SKÚŠKA?

Maturitné testy z minulých rokov